Projektová dokumentace

Finanční náročnost

Odhad nákladů na jednotlivé stupně dokumentace se zásadně liší v závislosti na počtu potřebných stupňů dokumentace a rozsahu stavby.
S ohledem na značný rozptyl ceny projektové dokumentace v závislosti na předpokládaných nákladech stavby je možné uvést jednotlivých stupňů projektových dokumentací s realizovanými náklady např. 10 mil. Kč

Příklad cen jednotlivých stupňů projektových dokumentací

Ceny jsou uváděny v procentech z ceny předpokládaných nákladů stavby (tento příklad 10 mil. Kč)

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)1,6 %
Projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)2,5 %
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)2,5 %
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS1,2 %
Dokumentace bouracích prací
Pouze dílčí část projektové dokumentace – nelze předem určit, závisí na typu demolovaného objektu
?
Realizační dokumentace stavby (RDS)
(v závislosti na složitosti inženýrských objektů)
0,8-3,5 %
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)0,5-0,8 %
Je však nutné upozornit, že je nutné uvažovat i s průzkumy a rozbory, které budou sloužit jako podklad projektové dokumentace, ovšem s ohledem na naprostou závislost na rozsahu stavby, není možné předem určit finanční náročnost.