Projektová dokumentace

Legislativa

Projektová dokumentace je dokument nebo soubor dokumentů, který je nutný pro povolení stavby cyklostezky. Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby.
Projektové dokumentace se dělí na:

a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Dokumentace DUR se zpracovává v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle SDS-PK, vždy s přihlédnutím k podmínkám v území a k charakteru stavby, v případě změn staveb se přihlédne k

Rozsah a účinek DUR

 • Územní rozhodnutí může nahradit veřejnoprávní smlouva.
 • DUR navrhuje umístění stavby nebo změnu stavby a její vliv na změnu využití území, její základní technické řešení a řeší vztah k okolí v souladu se záměry územního plánování v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami.
 • DUR se zpracovává pouze pro jednu trasu, která je určena pro další sledování na základě vyhodnocení možných variant předchozí studie a posouzení vlivu na ŽP podle zákona č.100/2001 Sb., případně jiným způsobem (např. poloha PK je určena schválenou územně plánovací dokumentací).
 • Vedle umístění stavby PK s nároky na zábor pozemků navrhuje DUR účel stavby, základní parametry stavby, nároky na její přípravu a realizaci včetně dopravních opatření. Podrobnost technického řešení musí umožnit stanovení stavbou dotčených pozemků a výměr ploch pozemků nutných pro realizaci stavby.

b) Projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

K ohlášení stavby podle stavebního zákona se přikládá projektová dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy č.7 vyhlášky č.146/2008 Sb..
Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje vyhláška č.104/1997 Sb. a zákon č.183/2006 Sb.

DOS musí splňovat:

 1. požadavky veřejného zájmu podle stavebního zákona (zákon č.183/2006 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek;
 2. obecně technické a kvalitativní požadavky na výstavbu a výrobky (vyhláška č.104/1997 Sb., vyhláška č.137/1998 Sb., zákon č.22/1997 Sb. a příslušná vládní nařízení, vyhláška č.369/2001 Sb.);
 3. ustanovení MP SJ-PK, TKP-D a TKP;
 4. požadavky na zajištění bezpečnosti provozu na PK (zákon č.361/2000 Sb., vyhláška č.294/2015 Sb., TP 66, TP 169,

c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.

DSP musí splňovat:

 1. podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací vydaných v průběhu územního řízení a podmínky účastníků územního řízení;
 2. podmínky závazných stanovisek orgánu životního prostředí, vydaných dle zákona č.100/2001 Sb.
 3. požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek (zákon č.183/2006 Sb., vyhláška č.499/2006 Sb., vyhláška č.503/2006 Sb., vyhláška č.146/2008 Sb., zákon č.13/1997 Sb., vyhláška č.104/1997 Sb.);
 4. obecně technické požadavky na výstavbu a technické a kvalitativní požadavky na výrobky (vyhláška č.268/2009 Sb., vyhláška č.104/1997 Sb., zákon č.22/1997 Sb. a příslušná vládní nařízení),
 5. MP SJ-PK, TKP-D a TKP;
 6. základní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby, kterými jsou zejména:
  • mechanická odolnost a stabilita (působící zatížení nesmí způsobit zřícení nebo destruktivní poškození stavby, nepřípustné přetvoření, ohrožení provozuschopnosti apod.),
  • požární bezpečnost (např. únikové cesty v protihlukových clonách, zařízení požární ochrany v tunelech atd.),
  • ochrana proti hluku (snížení úrovně hluku z dopravy na přijatelnou míru),
  • bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) a
  • úspora energie (hospodárnost provozu na PK, použití místních materiálů, úsporné technologie a provoz)
 7. navázání na okolní území a jeho dopravní a technickou infrastrukturu;
 8. požadavky na postup a hospodárnost výstavby, včetně řešení přístupu na staveniště;
 9. požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška č. 398/2009 Sb.);
 10. vytvoření podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č.309/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., NV č.378/2001 Sb.)

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Projektová dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen “soupis prací“) nebo vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby, tj. PDPS, soupis prací a technické specifikace (ZTKP) (dále jen VD-ZDS) jsou součástí zadávací dokumentace stavby.

PDPS

 • Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stanovuje vyhláška č. 169/20016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektovou dokumentací ve smyslu uvedené vyhlášky je projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zpracovaná dle přílohy č. 9 Vyhlášky č. 146/2008, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
 • PDPS určuje požadavky na stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. PDPS je podkladem pro stanovení investorské ceny díla a jedním z podkladů pro ocenění stavby uchazeči v rámci soutěže o veřejnou zakázku.
 • Při zpracování PDPS se musí dodržet návrh stavby podle předchozího stupně projektové dokumentace, v souladu s ověřenou dokumentací pro stavební povolení (DSP), nebo k ohlášení stavby (DOS) a dále musí být zapracovány podmínky vydaných správních rozhodnutí (požadavky dotčených orgánů). Změny bez dopadu do stavebního povolení, resp. ohlášení stavby v případě, že budou technicky přínosné a budou odsouhlaseny zástupcem objednatele, jsou akceptovatelné.
 • PDPS se v průběhu zpracování projedná na výrobních výborech za účasti objednatele a budoucího majetkového správce v termínech dle vzájemné dohody mezi zástupcem zhotovitele a objednatele. Pravidla pro projednání se zhotovitelem PDPS musí být upřesněny v rámci Smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem PDPS.
 • V PDPS budou zapracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců v souladu se zákonem č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dokumentace s nimi bude písemně odsouhlasena.

e) Dokumentace bouracích prací (PDPS)

Stavební zákon určuje, že vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu Jde-li o stavby, které vyžadují ohlášení nebo stavební povolení připojí se k ohlášení dokumentace bouracích prací. Stavby, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení pod uvedenou povinnost nespadají.

Záměr odstranit stavbu

Jestliže součásti stavby PK je odstranění staveb, které podléhají povinnosti ohlášení, je nutné pro tyto objekty vypracovat dokumentaci bouracích prací s rozsahem a obsahem podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č.8.

Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy vlastník hodlá pouze stavbu odstranit.

f) Realizační dokumentace stavby (RDS)

Zhotovení stavby vyžaduje doplnit konkrétní použité výrobky a materiály, včetně konkrétních technologií zhotovitele. Toto obsahuje RDS, a to ve formě technologických předpisů a postupů, výrobních nebo montážních výkresů atd. RDS nesmí měnit PDPS, pouze se stává jejím doplňkem. Součástí RDS nesmí být žádné varianty řešení PDPS nebo její změny.

Obsah RDS

 • Součástí RDS jsou také všechna opatření stavebního charakteru, které mají sloužit ochraně bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě tak, aby byly splněny požadavky plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (je-li zpracován) a zohledněny informace koordinátora o bezpečnostních a zdravotních rizicích (je-li určen).
 • Zhotovení realizační dokumentace stavby (RDS) je součástí zhotovení stavby. Její zajištění přísluší zhotoviteli stavby, pokud zadavatel/objednatel stavby PK neurčí ve Smlouvě jinak.

Vypracování celé RDS nebo její části zajistí zhotovitel stavby buď u osoby, který má příslušná oprávnění k projektování PK podle zvláštních předpisů, nebo ji vypracuje vlastními kvalifikovanými osobami, má-li oprávnění k projektování. Zhotovitel stavby předloží vypracovanou RDS objednateli/správci stavby k odsouhlasení (včetně posouzení souladu s PDPS).

g) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Pro každou stavbu PK nebo její změnu se musí skutečného provedení stavby. Zajištění DSPS přísluší zadavateli/objednateli stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby

 • Všechny změny stavby před jejím dokončením oproti DSP nebo PDPS, se musí odpovídajícím způsobem zdokumentovat. Pro stavební úřad je potřebné dokumentovat rozdíly skutečného provedení oproti dokumentaci ověřené stavebním úřadem (DOS, DSP).
 • V průběhu stavby, jako podklad pro vyhotovení DSPS, vyznačuje zhotovitel stavby červenou barvou veškeré změny, které nevyžadují povolení změny stavebním úřadem do PDPS předané objednatelem.
 • Při převzetí prací předá zhotovitel jako součást Souhrnné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti stavebních prací objednateli/správci stavby všechny výkresy zobrazující výše uvedené změny a související dokumenty včetně geodetických podkladů dokazujících odchylky stavby. Každý předaný výkres musí být označen nápisem „Skutečné provedení stavby/objektu“ a podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele.
 • Dokumentaci skutečného provedení stavby může u jednodušších staveb tvořit kopie ověřené projektové dokumentace (DSP, DOS) doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
Po dokončení stavby, tj. po vydání kolaudačního souhlasu předá zadavatel/objednatel stavby DSPS majetkovému správci PK, který je povinen tuto dokumentaci uchovat po celou dobu užívání stavby. Při změně vlastnictví se předá novému vlastníku a při odstranění stavby stavebnímu úřadu (viz stavební zákon).