Projektová dokumentace

Proces

Projektové dokumentace jednotlivého stupně nebo všech potřebných stupňů dokumentace vychází které předá objednatel zpracovateli dokumentace.

Podklady dokumentace

Tyto dokumenty mohou být ve formě studie stavby, která předcházela zpracování projektové dokumentace, anebo plány a mapy s vyznačením předpokládané trasy cyklostezky.

Spolu se situačním zákresem objednatel jasně vymezí rozsah stavby v písemné podobě a předá spolu s jeho požadavky zhotoviteli projektové dokumentace.

  • Pro zdárný průběh projekčních prací je třeba zajistit podklady spolu které jsou nutné pro zpracování projektové dokumentace.

Průzkumy a rozbory

Průzkumy a rozbory může objednatel požadovat v zadávací dokumentaci stavby po zhotoviteli projektové dokumentace, anebo je možné tyto podklady pro urychlení procesu v předstihu zajistit sám.

Důrazně se však doporučuje tyto podklady zajišťovat výhradně zhotovitelem projektové dokumentace, který je v tomto smyslu odborníkem a zajistí si veškeré potřebné průzkumy dle jeho zvyklostí v potřebném rozsahu. Je však nutné objednatelem tyto průzkumy požadovat v zadávací dokumentaci.

  • Tento včetně jednotlivých průzkumů specifikuje objednatel v zadávací dokumentaci nebo ve smluvních dokumentech.

Rozsah a obsah podkladů

  • Podklady, které objednatel předá zhotoviteli, se rozumí soubor požadavků na rozsah a vybavení stavby, které objednatel předpokládá a vyžaduje.
  • Průzkumy a rozbory se zpravidla rozumí geodetické podklady ve formě výškopisu a polohopisu včetně mapového podkladu katastrální mapy, inženýrskogeologický průzkum pro vhodný návrh jednotlivých konstrukcí pozemních komunikací, případně hydrogeologický průzkum, který prověří vhodnost likvidace dešťových vod ve formě zasakování do půdních vrstev a další potřebné průzkumy vyplývající z rozmanitosti území a potřeb konkrétního řešeného území.
Projektovou dokumentaci jednotlivých stupňů s potřebnou způsobilostí a odborností tak, aby vyhovovala objednateli a všem dotčeným orgánům a vlastníkům a současně také správcům infrastruktury. Návrh stavby včetně projektové dokumentace musí být zpracován v potřebném rozsahu a odborným přístupem.

Zpracování dokumentace

  • Během zpracování dokumentace dochází k jednání mezi dotčenými orgány a soukromými subjekty a správci infrastruktury, kteří jsou stavbou dotčeni.
  • Během zpracovávání dokumentace dochází mezi objednatelem a zhotovitelem k o jednotlivých návrzích stavby.