Projektová dokumentace

Reálný příklad

V roce 2010, resp. 2011 zadalo statutární město Mladá Boleslav zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (DUR, DSP, DZS) řešící výstavbu cyklistické stezky.

Pro výběr zpracovatele bylo provedeno poptávkové řízení, resp. jednalo se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona, kdy kritériem byla cena a samozřejmě termín zhotovení projektové dokumentace. Samotná projektová dokumentace byla několikrát měněna a aktualizována a to z důvodu připomínek dotčených orgánů, změny technických norem a souvisejících právních předpisů a především z důvodu připomínek Státního fondu dopravní infrastruktury, jako budoucího poskytovatele dotace.

Vstřícnost zpracovatele projektové dokumentace k účasti na jednáních s poskytovatelem dotace byla zásadní pro zdárný průběh zpracování této dokumentace a posunutí se dále v procesu výstavby.