Správní řízení - inženýrská činnost

Legislativa

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stavební zákon určuje lhůty a formu oznámení jednotlivých úkonů v řízení

Okruh dotčených účastníků řízení

  1. dotčené orgány
  2. dotčení správci dopravní a technické infrastruktury
  3. vlastník dotčeného pozemku nebo stavby
  4. vlastník sousedního pozemku nebo stavby
  5. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Správní řád č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Správní řád určuje obecně lhůty pro vydávání rozhodnutí a stanovisek dotčených účastníků řízení, jejich obsah a formu včetně způsobu jejich doručování