Správní řízení - inženýrská činnost

Proces

Územní řízení

Podat žádost o vyjádření ke stavbě dotčeným účastníkům územního řízení:

Dotčené orgány

 • souhlas Policie ČR
  místně příslušný dopravní inspektorát
 • souhlas Policie ČR
  krajský dopravní inspektorát (pokud cyklostezka bude v ochranném pásmu silnice I. třídy)
 • souhlas odboru památkové péče obecného úřadu s rozšířenou působností (pokud bude zasahovat do památkově chráněné zóny)
 • vyjádření příslušného krajského úřadu, zda záměr nepodléhá či podle zákona EIA nutno doprogramovat žárovku
  1. souhlasné koordinované stanovisko odboru životního prostředí obecného úřadu s rozšířenou působností, tzn. včetně

   • souhlasného stanoviska odboru ochrany zemědělského půdního fondu (v případě potřeby odnětí půdy z dotčených pozemků ze ZPF)
   • souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s §17 (v případě zásahu do záplavového území nebo do ochranného pásma vodního toku či zdroje)
   • souhlasné stanovisko odboru ochrany životního prostředí dle §18 (v případě zásahu do významného krajinného prvku)
   • souhlasné stanovisko odboru ochrany lesa dle §14 v případě dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa nebo dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa a rozhodnutí o odnětí dotčených pozemků plnění funkcí lesa nebo rozhodnutí o kácení porostu dřevin na pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • souhlasné stanovisko odboru územního plánování obecného úřadu s rozšířenou působností o souladu s územně platnou plánovací dokumentací
 • souhlasné stanovisko speciálního silničního stavebního úřadu (odboru dopravy) Ministerstva dopravy v případě stavby v ochranném pásmu dálnice
 • souhlasné stanovisko speciálního silniční stavebního úřadu (odboru dopravy) příslušného kraje v případě stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy včetně rozhodnutí o případném napojení na silnici I. třídy
 • souhlasné stanovisko speciálního silniční stavebního úřadu (odboru dopravy) obecného úřadu s rozšířenou působností v případě stavby v ochranném pásmu silnice II. nebo III. třídy a místní nebo účelové komunikace včetně rozhodnutí o případném napojení na tyto silnice a komunikace
 • souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra v případě stavby v blízkosti státních hranic
 • souhlasné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (pokud bude zasahovat do rozsáhle chráněného území)
 • souhlasné stanovisko Vojenského lesního úřadu dle §14 ve vojenských lesích v případě dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa nebo dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa a rozhodnutí o odnětí dotčených pozemků plnění funkcí lesa nebo rozhodnutí o kácení porostu dřevin na pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • souhlasného stanoviska odboru ochrany zemědělského půdního fondu příslušného krajského úřadu (v případě potřeby odnětí půdy z dotčených pozemků ze ZPF nad 1 ha)
 • souhlasné stanovisko příslušné Krajské hygienické stanice
 • souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru příslušného kraje
 • souhlasné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ČR
 • souhlasné stanovisko Drážního úřadu v případě stavby v ochranném pásmu dráhy
 • souhlasné stanovisko Úřadu pro civilní letectví v případě stavby v ochranném pásmu letiště (pokud bude cyklostezka osvětlena)
 • souhlasné stanovisko Státní plavební správy v případě stavby na sledované vodní cestě
 • souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví v případě stavby v ochranném pásmu léčivého zdroje, zdroje přírodních minerálních nebo léčivých vod a v případě stavby na území lázeňského místa
 • souhlasné stanovisko příslušného krajského úřadu v případě stavby v chráněných ložiskových území

Dotčení správci dopravní a technické infrastruktury

 • souhlas správce komunikace
  (ŘSD ČR nebo Správa a údržba silnic příslušného kraje)
 • souhlasné stanovisko příslušného správce železniční trati v případě stavby v jejím ochranném pásmu
 • souhlasné stanovisko příslušného správce vodního toku v případě stavby v jeho ochranném pásmu
 • souhlasné stanovisko místně příslušných vlastníků technické infrastruktury včetně smlouvy o případné stavbou vynucené přeložce jejich zařízení, tzn. zejména:

  - plynovodní distribuční infrastruktury
  - elektrické distribuční infrastruktury
  - elektronické distribuční infrastruktury
  - vodovodní a kanalizační infrastruktury
  - teplovodní distribuční infrastruktury
  - produktovodní distribuční infrastruktury
  - infrastruktury veřejného osvětlení

c) vlastník dotčeného pozemku nebo stavby
    - souhlas vlastníka dotčeného pozemku, pokud není shodný s žadatelem
d) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Stavební řízení

Podat žádost o vyjádření ke stavbě dotčeným účastníkům stavebního řízení:

Dotčené orgány

 • souhlas Policie ČR
  místně příslušný dopravní inspektorát
 • souhlas Policie ČR
  krajský dopravní inspektorát (pokud cyklostezka bude v ochranném pásmu silnice I. třídy)
 • souhlasné koordinované stanovisko odboru životního prostředí obecného úřadu s rozšířenou působností
 • souhlasné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (pokud bude zasahovat do rozsáhle chráněného území)
 • souhlasné stanovisko příslušné Krajské hygienické stanice
 • souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru příslušného kraje

Dotčení správci dopravní a technické infrastruktury

 • souhlas správce komunikace (Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správa a údržba silnic příslušného kraje)
 • souhlasné stanovisko příslušného správce železniční trati v případě stavby v jejím ochranném pásmu
 • souhlasné stanovisko příslušného správce vodního toku v případě stavby v jeho ochranném pásmu
 • souhlasné stanovisko místně příslušných vlastníků technické infrastruktury, tzn. zejména:

  - plynovodní distribuční infrastruktury
  - elektrické distribuční infrastruktury
  - elektronické distribuční infrastruktury
  - vodovodní a kanalizační infrastruktury
  - teplovodní distribuční infrastruktury
  - produktovodní distribuční infrastruktury
  - infrastruktury veřejného osvětlení

c) vlastník dotčeného pozemku nebo stavby
    - souhlas vlastníka dotčeného pozemku, pokud není shodný s žadatelem

Společné územní a stavební řízení

Podat žádost o vyjádření ke stavbě dotčeným účastníkům územního a stavebního řízení

Dotčené orgány

 • souhlas Policie ČR – místně příslušný dopravního inspektorát
 • souhlas Policie ČR - krajský dopravní inspektorát (pokud cyklostezka bude v ochranném pásmu silnice I. třídy)
 • souhlas odboru památkové péče obecného úřadu s rozšířenou působností (pokud bude zasahovat do památkově chráněné zóny)
 • vyjádření příslušného krajského úřadu, zda záměr nepodléhá či podle zákona EIA nutno doprogramovat žárovku
  1. souhlasné koordinované stanovisko odboru životního prostředí obecného úřadu s rozšířenou působností, tzn. včetně:

   • souhlasného stanoviska odboru ochrany zemědělského půdního fondu (v případě potřeby odnětí půdy z dotčených pozemků ze ZPF)
   • souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s §17 (v případě zásahu do záplavového území nebo do ochranného pásma vodního toku či zdroje)
   • souhlasné stanovisko odboru ochrany životního prostředí dle §18 (v případě zásahu do významného krajinného prvku)
   • souhlasné stanovisko odboru ochrany lesa dle §14 v případě dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa nebo dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa a rozhodnutí o odnětí dotčených pozemků plnění funkcí lesa nebo rozhodnutí o kácení porostu dřevin na pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • souhlasné stanovisko odboru územního plánování obecného úřadu s rozšířenou působností o souladu s územně platnou plánovací dokumentací
 • závazné stanovisko příslušného stavebního úřadu k umístění nebo povolení vedlejších staveb (v případě souboru staveb)
 • souhlasné stanovisko speciálního silničního stavebního úřadu (odboru dopravy) Ministerstva dopravy v případě stavby v ochranném pásmu dálnice
 • souhlasné stanovisko speciálního silniční stavebního úřadu (odboru dopravy) příslušného kraje v případě stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy včetně rozhodnutí o případném napojení na silnici I. třídy
 • závazné stanovisko speciálního silniční stavebního úřadu (odboru dopravy) obecného úřadu s rozšířenou působností v případě stavby v ochranném pásmu silnice II. nebo III. třídy a místní nebo účelové komunikace včetně rozhodnutí o případném napojení na tyto silnice a komunikace (v případě, že společné stavební řízení bude vydávat obecný stavební úřad)
 • souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra v případě stavby v blízkosti státních hranic
 • souhlasné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (pokud bude zasahovat do rozsáhle chráněného území)
 • souhlasné stanovisko Vojenského lesního úřadu dle §14 ve vojenských lesích v případě dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa nebo dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa a rozhodnutí o odnětí dotčených pozemků plnění funkcí lesa nebo rozhodnutí o kácení porostu dřevin na pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • souhlasného stanoviska odboru ochrany zemědělského půdního fondu příslušného krajského úřadu (v případě potřeby odnětí půdy z dotčených pozemků ze ZPF nad 1 ha)
 • souhlasné stanovisko příslušné Krajské hygienické stanice
 • souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru příslušného kraje
 • souhlasné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ČR
 • souhlasné stanovisko Drážního úřadu v případě stavby v ochranném pásmu dráhy
 • souhlasné stanovisko Úřadu pro civilní letectví v případě stavby v ochranném pásmu letiště (pokud bude cyklostezka osvětlena)
 • souhlasné stanovisko Státní plavební správy v případě stavby na sledované vodní cestě
 • souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví v případě stavby v ochranném pásmu léčivého zdroje, zdroje přírodních minerálních nebo léčivých vod a v případě stavby na území lázeňského místa
 • souhlasné stanovisko příslušného krajského úřadu v případě stavby v chráněných ložiskových území

Dotčení správci dopravní a technické infrastruktury

 • souhlas správce komunikace (Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správa a údržba silnic příslušného kraje)
 • souhlasné stanovisko příslušného správce železniční trati v případě stavby v jejím ochranném pásmu
 • souhlasné stanovisko příslušného správce vodního toku v případě stavby v jeho ochranném pásmu
 • souhlasné stanovisko místně příslušných vlastníků technické infrastruktury včetně smlouvy o případné stavbou vynucené přeložce jejich zařízení, tzn. zejména:

  - plynovodní distribuční infrastruktury
  - elektrické distribuční infrastruktury
  - elektronické distribuční infrastruktury
  - vodovodní a kanalizační infrastruktury
  - teplovodní distribuční infrastruktury
  - produktovodní distribuční infrastruktury
  - infrastruktury veřejného osvětlení

c) vlastník dotčeného pozemku nebo stavby
    - souhlas vlastníka dotčeného pozemku, pokud není shodný s žadatelem
d) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Povolení místní úpravy provozu

(v případě umístění cyklostezky na stávající komunikaci, bez stavebních úprav, pouze s jejím vyznačením pomocí vodorovného a svislého dopravního značení)

Žádost o vyjádření ke stavbě

a) dotčené orgány

 • souhlas Policie ČR – místně příslušný dopravní inspektorát
 • souhlas Policie ČR - krajský dopravní inspektorát (pokud cyklostezka bude v ochranném pásmu silnice I. třídy)
 • souhlas odboru památkové péče obecného úřadu s rozšířenou působností (pokud bude zasahovat do památkově chráněné zóny)

b) dotčení správci dopravní a technické infrastruktury

 • souhlas správce komunikace (Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správa a údržba silnic příslušného kraje)

c) vlastník dotčeného pozemku nebo stavby

 • souhlas vlastníka dotčeného pozemku, pokud není shodný s žadatelem