Správní řízení - inženýrská činnost

Reálný příklad

Zpracovatel projektové dokumentace měl dle smlouvy zajistit i inženýrskou činnost před realizací akce, tzn.
  • zajištění vyjádření dotčených orgánů,
  • podání příslušné žádosti o povolení stavby s následným vydáním pravomocného stavebního povolení.

V případě, že inženýrskou činnost zajišťuje externí dodavatel, je nutné s ním neustále komunikovat s cílem předcházení problémů a nesplněním stanovených termínů.

Zástupci obce mající znalost místního prostředí hrají v takových případech nezastupitelnou roli.