Správní řízení - inženýrská činnost

Z praxe

Dlouhé lhůty pro uzavření smluv
(v případě stavbou vyvolaných přeložek technické infrastruktury)

ČEZ Distribuce a CETIN podmiňují kladné vyjádření ke stavbě na případné stavbou vyvolané přeložky jejich technické infrastruktury.

Uzavřením smluv na případné stavbou vyvolané přeložky

  • Veškeré náklady hradí investor stavby cyklostezky.
  • Podmínkou uzavření smlouvy bývá úhrada zálohy min. ve výši nákladů projekční činnosti.
  • Přeložky jsou velmi nákladné a výrazně zatěžují rozpočet stavby.
  • Nutnost přeložky vyplyne až ze zpracované projektové dokumentace, smlouvy nelze uzavírat v předstihu, proto výrazně prodlužují dobu inženýrské činnosti před podáním žádosti o povolení stavby.
Protože si veškerou následnou činnost (vypracování smlouvy, cenové ohodnocení přeložky, projekční a inženýrskou činnosti pro získání povolení a vlastní provedení přeložky) zabezpečují sami (ČEZ Distribuce, CETIN) trvá vypracování jejich návrhu smluv min. 2-3 měsíce. Následně další měsíc trvá schválení smlouvy v orgánech obce a jejím podpisu.

Prodloužení lhůty min. na dvojnásobek příslušných stavebních úřadů

  • povolení stavby ve vojenských lesích nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa
  • povolení stavby, ohrožující vodní poměry v území
  • povolení zásahu do významného krajinného prvku
  • povolení kácení dřevin
  • povolení stavby v památkově chráněném území

Vydání rozhodnutí stavebních úřadů

Jedná se o klasické správní řízení, ke kterému je třeba doložit další podpůrná vyjádření dotčených účastníků řízení, kteří na to mají dle správního řádu další 1 měsíc.