Kolaudace

Reálný příklad

Dle uzavřené smlouvy o dílo měla být stavba dokončena nejpozději k 31.12.2013. Termín předání a převzetí stavby byl dodržen a řízení na místě se kromě zástupců obce a zhotoviteli zúčastnili i zástupci společnosti pověřené výkonem TDI a BOZP.

  • Předání stavby proběhlo na počátku prosince 2013 a to bez vad a nedodělků.
  • Závěrečná kontrolní prohlídka úředníků speciálního stavebního úřadu proběhla v polovině ledna 2014 a na místě byly předloženy veškeré požadované dokumenty (realizační dokumentace stavby, zaměření skutečného provedení, doklady o předepsaných zkouškách, certifikáty použitých materiálů).

Vše proběhlo úspěšně a mohl tak být vydán kolaudační souhlas s trvalým užíváním cyklistické stezky.