Kolaudace

Z praxe

Předčasné používání stavby

Časově omezené před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí.

Vydává stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Povolení k předčasnému užívání stavby

1. Napsat žádost stavebnímu úřadu pro vydání předčasného užívání stavby, ke které doložit:

  • dohodu se zhotovitelem stavby obsahující jeho souhlas, popř. sjednané podmínky předčasného užívání stavby
  • závazná stanoviska dotčených orgánů k předčasnému užívání stavby

2. Po doručení oznámení o záměru započetí s užíváním stavby, stavební úřad stanoví termín kontrolní prohlídky a určí doklady, které požaduje ještě doložit. Jedná se zejména o:

  • protokoly o provedených zkoušky a měření
  • atesty a certifikáty použitých materiálů při výstavbě
  • doklad o splnění podmínek stavebního povolení včetně nakládání s odpady

Zkušební provoz

Ověření funkčnosti a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace.

Zkušební provoz - řízení

Napsat odůvodněnou žádost o povolení zkušebního provozu, ke které doložit:

  • souhlasné závazné stanovisko příslušných dotčených orgánů ke zkušebnímu provozu