Správní řízení - majetko–právní vztahy

Proces

Ideální stav nastává v situaci, kdy obec chce svůj záměr realizovat na svém pozemku nebo ve své stavbě.

V případě, kdy obec není vlastníkem pozemků nebo staveb, kde má být záměr realizován,

  • je nutné využít záborový elaborát zpracovaný v projektové dokumentaci nebo parcelní protokol, kde jsou uvedeni všichni vlastníci záměrem dotčených cizích pozemků. Následným krokem musí být s vlastníky pozemků s cílem vyřešení dané situace.

Zahájení jednání s vlastníky pozemků

Majitele pozemků uvedených v záborovém elaborátu je dobré oslovit jednak písemně, případně, pokud jsou kontakty dostupné, i telefonicky a domluvit si osobní jednání.

Již od počátku jednání je důležité určit směr, kterým se chceme vydat – získat souhlas se stavbou nebo řešit výkup pozemku do svého vlastnictví či řešit případné darování pozemku.

  • Pokud se obec domluví s vlastníky pozemků tak, že vlastnící dotčených pozemků budou souhlasit se stavbou, je nutné tento proces legalizovat uzavřením

Smlouvy o právu k provedení stavby

Ve Smlouvě o právu k provedení stavby jsou stanoveny podmínky, za kterých vzniká stavebníkovi (obci) oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětnou nemovitost (pozemek) v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby.

V tomto případě není potřeba zveřejňovat záměr na úřední desce. Smlouvu podepisuje starosta na základě usnesení rady nebo zastupitelstva obce

  • Pokud se obec vydá směrem výkupu či darování nemovitosti od cizích vlastníků, je nutné uzavřít smlouvu kupní nebo darovací za

Podmínky k uzavření smlouvy

V případě koupě či darování nemovitosti je nutné připravit materiál k projednání v radě a zastupitelstvu obce. Příslušné smlouvy podepisuje na základě usnesení zastupitelstva obce starosta obce.

Pozor na skutečnost, že tyto druhy smluv podléhají povinnosti zveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.