Reálný příklad

V roce 2006, po zpracování studie projektu, jejíž součástí byl i záborový elaborát, byly zahájeny práce na vyřešení majetkoprávních vztahů dané akce.
  • Byli identifikováni a následně osloveni vlastníci dotčených pozemků s žádostí o odkup pozemku.
  • Veškerá administrativa probíhala v souladu se zákonnými normami prostřednictvím usnesení rady a zastupitelstva města.
  • Samozřejmostí bylo vyhotovení znaleckých posudků, podle kterých se určila vykupovaná cena.

Časová náročnost procesu výkupu byla značná. Jednalo se o téměř dvouletý proces, na jehož konci se měst stalo vlastníkem potřebných pozemků.

Před vlastní stavbou byla ještě s vlastníkem přilehlé komunikace, Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, uzavřena smlouva o právu provedení stavby a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, sloužící pro potřeby realizace projektu cyklistické stezky.

V celkovém součtu se jednalo téměř s 20 vlastníky a náklady na výkup pozemků se vyšplhaly na více než 1 milión korun. Náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů města a nemohly být nárokovány v rámci dotace.