Správní řízení - majetko–právní vztahy

Rizika

Nadhodnocení nemovitosti

  • Obec by si měla nechat zpracovat znalecký posudek, který určí cenu nemovitosti v místě a čase obvyklé.
  • Pokud existuje vůle zastupitelstva obce koupit nemovitost i za vyšší cenu než je uvedená ve znaleckém posudku, mělo by dojít k velmi pečlivému zdůvodnění této koupě ve vazbě na zákon o obcích č. 128/2000 Sb. – „dobrý hospodář“.
  • Samozřejmostí musí být dále vazba na rozpočet obce, kde musí být alokována dostatečná finanční rezerva pro takového kroky.
  • Po proběhnuvších jednání může nastat situace, kdy vlastník nakonec nesouhlasí s prodejem – s druhou smluvní stranou.

Když nedojde k dohodě s druhou smluvní stranou

  • V takovémto případě musí být neprodleně zahájena intenzivní spolupráce s projektantem s cílem nalézt jinou lokalitu pro umístění záměru, případně přepracovat projekt tak, aby se dotčenému pozemku vyhnul (např. v případě vedení cyklistické stezky).
  • Tato situace však bude v důsledku znamenat zvýšené finanční náklady na zpracování projektové dokumentace a následného technického řešení a prodloužení doby přípravných prací.