Realizace

Časová náročnost

S ohledem na rozmanitost a charakter stavby nelze časový harmonogram obecně predikovat předem a to ani pokud není znám rozsah prací, členění stavby a její vybavení

Odborný odhad

Obecně lze říci, že stavba bude trvat vždy několik měsíců, jelikož je s ohledem na cyklostezku připravit Zhotovitelem stavby nutné připravit a zajistit potřebná povolení pro částečná omezení dopravy nebo objízdné trasy.

Pokud bude cyklostezka bez návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu převážně automobilové dopravy, nebude třeba zajistit povolení pro omezení dopravy.