Realizace

Proces

Zhotovitel na základě výběru stavebníka již v tuto chvíli disponuje všemi potřebnými dokumenty, které jsou potřeba před započetím stavby.

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

určuje staveniště a jeho využití pro stavbu

Určení staveniště výstavby

 • hranice Staveniště nebo Stavenišť,
 • případné členění ploch Staveniště na části, které budou předány postupně a pořadí, ve kterém budou jednotlivé části předávány,
 • plochy, na kterých je možno vybudovat deponie a dočasné Objekty zařízení staveniště,
 • přívody a/nebo napojovací a odběrová místa vody, energií, telefonu, kanalizace atd.,
 • požadavky na ochranná opatření stávajících objektů, zařízení a porostů,
 • údaje o dopravních trasách,
 • možnost využití stávajících objektů a zařízení.

Staveniště, provádění stavby, účastníci stavby

 • Předání Staveniště Zhotoviteli zajišťuje Objednatel.
 • Účastníkem předání, je vedle Objednatele a Stavební dozor (technický dozor investora) Zhotovitel Stavby, případně zainteresované osoby pozvané Objednatelem.
 • Objednatelem Zhotoviteli v souladu se Smlouvou najednou nebo po částech, v době stanovené pro přístup Zhotovitele na Staveniště, uvedené v Příloze k nabídce nebo v Příloze Smlouvy o dílo u Staveb menšího rozsahu.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli:

 • Staveniště v rozsahu podle dokumentace stavby s jasně stanoveným obvodem a členěním,
 • Přístupy na Staveniště, které v souladu se Smlouvou má zajistit,
 • Objednatelem určené deponie a místa skladu materiálů a požadavky na jejich užívání,
 • Vytyčení prostorové polohy Stavby ve shodě s požadavky stavebního zákona, které může být nahrazeno, ve smyslu charakteristických bodů, body základní vytyčovací sítě, které jednoznačně definují polohový a výškový rámec Stavby, provedené odborně způsobilými osobami a ověřeny ÚOZI (Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) podle vytyčovacích výkresů dokumentace a v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením

Zhotovitel má povinnost zajistit

 • Zhotoviteli se ukládá povinnost umístit na vhodném místě tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a s informacemi o stavbě
 • Jestliže Zadávací dokumentace stavby určuje pro zajištění realizace Stavby uzavírky, objížďky a zvláštní užívání pozemní komunikace, musí Zhotovitel zajistit příslušná povolení podle zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyznačit přechodnou úpravu provozu podle dokumentace Stavby ve shodě se zákonem č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Vybuduje se zařízení staveniště spolu s vymezením obvodu stavby, které je možno i provizorně oplotit
 • Při provádění prací musí Zhotovitel dodržovat požadavky PDPS, RDS, TKP, ZTKP a ostatních dokumentů obsahu Smlouvy tak, aby bylo dosaženo předepsaného umístění, tvaru, rozměrů, jakosti a vybavení všech konstrukcí, Objektů i celé Stavby.
 • Práce musí organizovat a zabezpečovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí, zacházení s Odpady a dodrženy podmínky příslušných právních a technických předpisů uvedených v jednotlivých kapitolách TKP.

Objednatel má povinnost zajistit

 • Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Stavby a vykonávat Stavební dozor v rozsahu určeném Smlouvou. Toto oprávnění je obecně dáno §2593 občanského zákoníku.
 • Jako součást výkonu Stavebního dozoru Objednatel Stavby zajistí Autorský dozor Zhotovitelem projektové dokumentace stavby.
 • Sleduje se zejména, zda se práce provádějí podle Objednatelem ověřené projektové dokumentace stavby pro provádění stavby nebo RDS, Obchodních podmínek (OP), ZOP, TKP, ZTKP a v souladu se stavebním povolením, s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami a předpisy.
 • Kontrolní činnost prováděná Objednatelem nezbavuje Zhotovitele jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, ani odpovědnosti za dodržování právních předpisů.
 • U středních a malých Staveb je pro převážnou část písemných sdělení mezi Objednatelem a Zhotovitelem určen stavební deník. U ohlašovaných Staveb postačí jednoduchý záznam o stavbě. Zhotovitel musí vést stavební deník ode dne předání Staveniště. Vedení stavebního deníku se skončí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky a bylo vydáno Potvrzení o převzetí díla.
 • S ohledem na technické a výrobní důvody vyžaduje zhotovení Stavby obvykle více podrobností, než je nutné nebo možné uvádět v PDPS. Jedná se zejména o podrobnosti, které jsou podmíněny možnostmi, stavebním vybavením a používanými technologiemi vybraného Zhotovitele, skutečným postupem a organizací prací, použitými Výrobky apod. Tyto podrobnosti jsou předmětem Realizační dokumentace stavby (RDS), která musí navazovat na PDPS a další dokumenty ZDS a kterou zajišťuje Zhotovitel jako součást přípravy provedení prací v rámci svého závazku zhotovit stavbu, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Převzetí a odsouhlasení prací

Pro zajištění kvality prací na stavbě slouží které jsou prováděny podle účelu, pro který jsou požadovány.

Posouzení kvality práce

 • průkazní zkoušky,
 • kontrolní zkoušky, (kontrolní zkoušky zajišťované Objednatelem - ověřovací zkoušky)
 • přejímací zkoušky
celého díla nebo Sekcí, nebo pro přejímání jednotlivých stavebních Objektů zpracuje zhotovitel Souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti stavebních prací a předá ji Objednateli stavby v listinné podobě.

Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce a odsouhlasené změny byly provedeny v souladu se závazky Zhotovitele ve Smlouvě tj., že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají požadavkům dokumentace stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům Smlouvy.

Převzetí prací

K převzetí prací je ze strany Zhotovitele vždy třeba předložit zejména tyto základní doklady, pokud nebyly předány v průběhu prací:

 • kompletní RDS (dokumentace s vyznačením všech provedených změn),
 • dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), pokud ji zpracovával Zhotovitel,
 • speciální doklady uvedené ve Smlouvě a doklady podle specifikace jednotlivých prací,
 • zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo nepřístupných prací, konstrukcí nebo zařízení Objednatelem stavby,
 • zápisy a protokoly o zkouškách, měřeních, odzkoušení smontovaných zařízení,
 • revizní zprávy,
 • výsledky zatěžovacích zkoušek,
 • u mostu zápis o první hlavní prohlídce,
 • dokumentaci prokazující kvalitu použitých Výrobků (materiálů, dílců a konstrukcí), tj. kopie Prohlášení o shodě, Certifikátů a dalších dokladů o posouzení shody Výrobků, včetně výsledků a hodnocení zkoušek,
 • protokoly o odzkoušení technologických zařízení,
 • ověřená GDSPS (Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby), která byla v předstihu předána ke kontrole ÚOZI (Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) Objednatele (o správnosti ÚOZI Objednatele vydá protokol, který bude součástí Převzetí Díla nebo Sekce), výsledky kontrolních měření, měření posunů a přetvoření,
 • stavební deníky,
 • zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti, pro jednotlivé samostatné funkční celky společně se stanoviskem/vyhodnocením správnosti a úplnosti Objednatelem,
 • provozní řády,
 • všechny další doklady, které Objednatel/Správce stavby požadoval v průběhu stavby,
 • geometrický plán