Realizace

Reálný příklad

  • Město Mladá Boleslav, jako investor, si na základě poptávkového řízení, resp. zakázky malého rozsahu mimo režim zákona, vybralo svého zástupce pro výkon činnosti technického dozoru investora.
  • Zástupci města, technického dozoru, projektanta a stavební firmy se pravidelně setkávali při kontrolních dnech, při kterých docházelo ke kontrole skutečně prováděných prací s výkazem výměrem a kde se operativně řešily otázky změn v projektu.
  • V průběhu realizace stavby se kromě běžných provozních situací řešily i vícepráce z důvodu proměnného podloží, prodloužení propustku, větší mocnosti ornice než se původně uvažovalo a změny trasy vedení stezky z důvodu zachování vzrostlého stromu, který město nechtělo pokácet.
  • Po odsouhlasení všemi dotčenými subjekty, včetně poskytovatele dotace, byl uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě o dílo, který neměl vliv na termín dokončení díla.