Realizace

Rizika

Největším rizikem stavby jsou

Povětrnostní podmínky a roční doba

Dle SoD a harmonogramu, který je dohodnut, má obvykle stavba danou dobu výstavby.

Velmi však může průběh výstavby zkomplikovat počasí, které může stavební práce velmi omezit, anebo dokonce zhatit.

Z těchto důvodů dochází k nežádoucím termínovým posunům výstavby, které tak způsobí zhotoviteli daleko větší náklady na výstavbu, kdy bude muset ve vhodnějším období vyvinout úsilí k tomu, aby stavbu provedl v termínu.

Zásahy do soukromých pozemků

Během výstavby je možné, že může dojít k zásahům do soukromých pozemků stavební činností, se kterou tento vlastník musí souhlasit.

Nemusí docházet k dohodám mezi zhotovitelem a vlastníky soukromých nemovitostí a tyto spory pak musí řešit i objednatel stavby nebo projektant.

Chyby v projektové dokumentaci

Někdy se stává, že projektant nedostatečným prozkoumáním okolních podmínek stavby opomene řešit nějaké nutné okrajové podmínky, které následně tvoří problémy při výstavbě.

Zpravidla se pak musí projektové dokumentace upravit tak, aby došlo ke zdárnému provedení díla.

Skutečnosti, které nebylo možné předvídat

Jelikož je stavba cyklostezky liniová stavba včetně jednotlivých stavebních objektů a dochází ke stavební činnosti v terénu, který byl například geologicky zatříděn a předpokládal se nějaký charakter tohoto terénu (zeminy), může dojít k tomu, že se objeví naprosto odlišné vlastnosti zastižených zemin, které nejsou vhodné pro výstavbu díla.

Je pak nutné upravit technologii provádění a projektovou dokumentaci tak, aby došlo k odstranění této překážky a provedení bezvadného díla.


Překážky a problémy výstavby

  • Může dojít k nalezení neznámých inženýrských sítí
  • Inženýrské sítě nejsou v místech, kde se předpokládaly
  • Může dojít k poškození inženýrských sítí, které je nutné ihned opravit
  • Materiály nemají předpokládané vlastnosti (např. opěrné zdi mají nevyhovující stav kameniva)
  • Celá řada dalších dříve nezjištěných skutečností, které mohou komplikovat výstavbu

Zásahy do soukromých pozemků

Někdy se stává, že je stavba navržena v pozemcích, které nepatří stavebníkovi. Převážně se jedná o neúplné nebo nepřesné podklady, které projektant obdržel nebo si zajistil.

V tomto případě je nutné tuto skutečnost řešit s objednatelem a případně se stavebním úřadem a tím konkrétním vlastníkem pozemku, který je stavbou dotčený

Stáří projektové dokumentace

Často se stává, že vzhledem k délce celého procesu, je projektová dokumentace a stávající stav pak neodpovídá předpokládanému stavbu v době, kdy se projektové dokumentace zpracovávala.

Nedodržení podmínek ze stavebního řízení

  • Během stavebního řízení je vznesena celá řada podmínek a omezení, která může vydat buď samotný stavební úřad, nebo dotčený orgán státní správy, anebo správce infrastruktury.
  • Zhotovitel a samozřejmě stavebník by měl respektovat tyto podmínky a stavbu podle toho přizpůsobit.
  • Často se stává, že zhotovitel, stavebník, anebo dokonce projektant nereflektoval na podmínky ze stavebního řízení a toto opomenutí může komplikovat zdárný průběh stavby


Během výstavby může dojít k celé řadě komplikací, které mohou stavbu zpomalit, prodražit a nebo dokonce zastavit. Výčet těchto okolností může být velmi dlouhý. V této části je uvedeno pouze několik příkladů pro uvedení do problematiky rizik při výstavbě