Reálný příklad - Cyklostezka Jemníky

Cyklostezka Jemníky

Výchozí stav (záměr)

Projekt výstavby bezpečného propojení města Mladá Boleslav a příměstské části Jemníky se datuje již historicky někdy do roku 2005. Především z důvodu nedostatku finančních prostředků a upřednostnění jiných, dopravně více potřebných akcí a složitým majetkoprávním poměrům, došlo k vlastní realizaci akce až v roce 2013.

Již od počátku se uvažovalo o vybudování chodníku, cyklistické stezky nebo smíšené stezky pro chodce a cyklisty tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Toto řešení bylo v souladu s Generelem cyklistické dopravy Mladé Boleslav z roku 2006, platným Strategickým plánem rozvoje města z roku 2010 a samozřejmě i územním plánem města.

Zároveň tato akce zapadalo do koncepce rozvoje a budování cyklistických stezek, které se v daném období realizovaly za přispění evropských dotačních programů.

Studie

V roce 2006 nechalo město Mladá Boleslav zpracovat autorizovaným projektantem v oboru dopravní stavby studii propojení města a příměstské části.

 • Vlastnímu zpracování studie předcházely průzkumné práce – sčítání dopravy, nehodovost a zjišťování současného stavu.
 • Studie ukázala v návrhu dvou variantních řešení technické podmínky, rozsah stavby a směrové vedení uvažované cyklostezky.
 • Součástí zpracované studie byl mj. záborový elaborát. Tedy dokument, který slouží jako podklad pro majetkoprávní projednání pozemků dotčených stavbou. Na základě tohoto dokumentu byly započaty v roce 2006 práce související s vyřešením majetkoprávních vztahů – viz příslušná kapitola. Zpracování záborového elaborátu není v rámci studie obvyklé, děje se to většinou až v dalších stupních projektové dokumentace. V tomto případě to bylo možné, protože zpracovatel již měl detailní geodetické zaměření celé lokality.

Zpracování studie trvalo cca 3 měsíce.

Zdroj

Již v době přípravy a aktualizace projektové dokumentace v letech 2011-2012 město hledalo vhodných dotační titul, kterým by mohl být projekt cyklostezky spolufinancován. Parametry splňoval dotační titul Státního fondu dopravní infrastruktury – Výstavba a údržba cyklistických stezek.

 • První podání žádosti o dotaci proběhlo v roce 2012. Žádost o dotaci však nebyla schválena, protože projektová dokumentace vzhledem k navrženému řešení obsahovala nedostatky a chyby týkající se bezbariérového užívání stavby. Na základě uvedeného vyvolalo město několik společných jednání mezi poskytovatelem dotace, zástupci města a projektanty s cílem vyjasnění veškerých připomínek a doplnění tak, aby případné další podání žádosti bylo bezproblémové.
 • Druhé a tentokráte již úspěšné podání proběhlo v roce 2013. Žádost o dotaci byla úspěšná a městu byla přislíbena finanční spoluúčast ve výši 3,144 mil. Kč na realizaci cyklostezky.

Finanční vyúčtování a závěrečné vyhodnocení akce poté probíhalo ještě v roce 2014. Veškeré administrativní úkony související s externím financováním prováděli pracovníci magistrátu, pro spolupráci nebyla zvolena poradenská společnost.

Projektová dokumentace

V roce 2010, resp. 2011 zadalo statutární město Mladá Boleslav zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (DUR, DSP, DZS) řešící výstavbu cyklistické stezky.

Pro výběr zpracovatele bylo provedeno poptávkové řízení, resp. jednalo se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona, kdy kritériem byla cena a samozřejmě termín zhotovení projektové dokumentace. Samotná projektová dokumentace byla několikrát měněna a aktualizována a to z důvodu připomínek dotčených orgánů, změny technických norem a souvisejících právních předpisů a především z důvodu připomínek Státního fondu dopravní infrastruktury, jako budoucího poskytovatele dotace.

Vstřícnost zpracovatele projektové dokumentace k účasti na jednáních s poskytovatelem dotace byla zásadní pro zdárný průběh zpracování této dokumentace a posunutí se dále v procesu výstavby.

Správní řízení – inženýrská činnost

Zpracovatel projektové dokumentace měl dle smlouvy zajistit i inženýrskou činnost před realizací akce, tzn.

 • zajištění vyjádření dotčených orgánů,
 • podání příslušné žádosti o povolení stavby s následným vydáním pravomocného stavebního povolení.

V případě, že inženýrskou činnost zajišťuje externí dodavatel, je nutné s ním neustále komunikovat s cílem předcházení problémů a nesplněním stanovených termínů. Zástupci obce mající znalost místního prostředí hrají v takových případech nezastupitelnou roli.

Správní řízení – majetkoprávní vztahy

V roce 2006, po zpracování studie projektu, jejíž součástí byl i záborový elaborát, byly zahájeny práce na vyřešení majetkoprávních vztahů dané akce.

 • Byli identifikováni a následně osloveni vlastníci dotčených pozemků s žádostí o odkup pozemku.
 • Veškerá administrativa probíhala v souladu se zákonnými normami prostřednictvím usnesení rady a zastupitelstva města.
 • Samozřejmostí bylo vyhotovení znaleckých posudků, podle kterých se určila vykupovaná cena.

Časová náročnost procesu výkupu byla značná. Jednalo se o téměř dvouletý proces, na jehož konci se měst stalo vlastníkem potřebných pozemků.

Před vlastní stavbou byla ještě s vlastníkem přilehlé komunikace, Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, uzavřena smlouva o právu provedení stavby a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, sloužící pro potřeby realizace projektu cyklistické stezky.

V celkovém součtu se jednalo téměř s 20 vlastníky a náklady na výkup pozemků se vyšplhaly na více než 1 milión korun. Náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů města a nemohly být nárokovány v rámci dotace.

Správní řízení - Vydání rozhodnutí

 • Na stavbu bylo nejprve v lednu 2012 magistrátem města, odborem stavebním a rozvoje města, oddělením stavebního úřadu a územního plánování vydáno územní rozhodnutí, které v únoru 2012 nabylo právní moci.
 • Následovalo okamžité podání žádosti o stavební povolení, tentokráte místně příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu ve věci silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací – odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Mladá Boleslav.
 • Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci řádově po 30 dnech od podání žádosti. Jeho součástí byly podmínky a povinnosti, které musí být při stavbě dodrženy a úředníci stavebního úřadu si mohou vynutit jejich dodržování.

Vlastní stavba byla zahájena až v roce 2013, tzn. stavební povolení bylo stále platné. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebyla stavba zahájena.

Výběrové řízení

Po obdržení vyrozumění o přislíbené dotaci mohla být vyhlášena veřejná zakázka v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce.

 • Administraci veřejné zakázky zajišťovala externí společnost. Zadání veřejné zakázky bylo schváleno usnesením Rady města v květnu 2013.
 • Vlastní zadávací řízení bylo zahájeno za na počátku června.
 • Hodnotící komise na svém zasedání v srpnu 2013 doporučila vybrat z 10 podaných nabídek uchazeče, který nabídl nejnižší cenu při splnění podmínek tohoto zadávacího řízení.
 • Uchazeči byla tato skutečnost oficiálně písemně sdělena. Bohužel společnost na konci září 2013 oznámila svůj záměr neuzavřít smlouvu o dílo na tuto zakázka z kapacitních důvodů.
 • V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., tak město došlo k uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.

Finanční rozdíl mezi prvním a druhým v pořadí činil asi 220 tis. Kč, celková cena díla byla 10,638 mil. Kč.

Realizace

 • Město Mladá Boleslav, jako investor, si na základě poptávkového řízení, resp. zakázky malého rozsahu mimo režim zákona, vybralo svého zástupce pro výkon činnosti technického dozoru investora.
 • Zástupci města, technického dozoru, projektanta a stavební firmy se pravidelně setkávali při kontrolních dnech, při kterých docházelo ke kontrole skutečně prováděných prací s výkazem výměrem a kde se operativně řešily otázky změn v projektu.
 • V průběhu realizace stavby se kromě běžných provozních situací řešily i vícepráce z důvodu proměnného podloží, prodloužení propustku, větší mocnosti ornice než se původně uvažovalo a změny trasy vedení stezky z důvodu zachování vzrostlého stromu, který město nechtělo pokácet.
 • Po odsouhlasení všemi dotčenými subjekty, včetně poskytovatele dotace, byl uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě o dílo, který neměl vliv na termín dokončení díla.

Kolaudace

Dle uzavřené smlouvy o dílo měla být stavba dokončena nejpozději k 31.12.2013. Termín předání a převzetí stavby byl dodržen a řízení na místě se kromě zástupců obce a zhotoviteli zúčastnili i zástupci společnosti pověřené výkonem TDI a BOZP.

 • Předání stavby proběhlo na počátku prosince 2013 a to bez vad a nedodělků.
 • Závěrečná kontrolní prohlídka úředníků speciálního stavebního úřadu proběhla v polovině ledna 2014 a na místě byly předloženy veškeré požadované dokumenty (realizační dokumentace stavby, zaměření skutečného provedení, doklady o předepsaných zkouškách, certifikáty použitých materiálů).

Vše proběhlo úspěšně a mohl tak být vydán kolaudační souhlas s trvalým užíváním cyklistické stezky.

Otevření cyklostezky

Slavnostní otevření cyklostezky spojené s přestřiháváním pásky za účasti zástupců dotčených subjektů v tomto případě neproběhlo. Nahrazeno bylo článkem / aktualitou na webu městu, že stezka byla dokončena a slouží svému účelu.

 • Vzhledem k faktu, že akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, bylo naší povinností uvádět ve všech informačních a dalších materiálech (včetně informačních tabulí instalovaných na místě dokončené stavby) údaj, že akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a umístit na materiálech i logo poskytovatele.
 • Na základě toho se na začátku cyklistické stezky nachází trvalá pamětní deska, kde jsou požadované informace uveřejněny.