Studie

Legislativa

Rozhodnutí objednatele o jaký se týká. Na základě výběru nejvhodnějšího druhu se určí, jaká studie by zajistila potřebné informace.

Studie stavby

Základní okruhy problémů, které je třeba řešit v rámci přípravy realizace stavby zpracováním studie, jsou:

 1. a) umístění stavby

  tj. vyhledání vhodné (všeobecně přijatelné) polohy trasy cyklostezky požadovaných parametrů;
 2. d) prověření proveditelnosti a účelnosti

  uvažované stavby pozemní komunikace s uvážením všech rozhodujících hledisek, tj. zejména hledisek dopravních, technických, ekonomických sociálních, územních a ekologických;
 3. c) podrobnější řešení technické

  problematiky stavby při respektování ostatních základních hledisek, které mají vliv na technické řešení;
 4. d) způsob finančního zajištění

  stavby v případě, že potřebné finance nebo jejich část nelze zajistit z veřejných finančních prostředků, tj. zejména Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí, případně jejich kombinací;
 5. e) určení výhledových dopravně inženýrských údajů

  které nelze zjistit na základě soustavně sledované dopravní situace (sčítání dopravy) a očekávaného vývoje dopravy.

 na

 1. vyhledávací studie
 2. studie proveditelnosti a účelnosti
 3. technické studie

Rozdělení studií

 1. a) vyhledávací studie

  Účelem vyhledávací studie je prozkoumání zájmového území předmětné PK s cílem vyhledat vhodnou variantu umístění PK pro rozhodování zadavatele/objednatele, územní plánování (územní studii, územně plánovací dokumentaci) a/nebo pro oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb..

  S ohledem na důležitost vlivu životního prostředí, jeho ochrany a ochrany přírody a krajiny na umístění stavby PK, je nezbytné klást důraz na toto hledisko při výběru vhodných variant polohy trasy. Zejména u rozsáhlejších staveb PK a v oblastech citlivých z hlediska životního prostředí ochrana životního prostředí zásadním způsobem ovlivňuje umístění PK. Zájmové území určí zadavatel/ objednatel studie. Účelem vyhodnocení zájmového území z hlediska ŽP je vyhledání průchozích koridorů pro vedení trasy PK a určení ekologických podmínek v těchto koridorech a jejich vzájemné porovnání. Vyhodnocení je nezbytným a aktivním prvkem v procesu vyhledání vhodné varianty trasy, která má respektovat jak hledisko dopravní, technické a ekonomické tak i hledisko ochrany ŽP, přírody a krajiny.

 2. b) studii proveditelnosti a účelnosti

  Studie proveditelnosti a účelnosti je porovnáním všech navrhovaných variant záměru metodou multikriteriálního hodnocení. Účelem je zejména ověřit, že stavba:

  – je umístitelná do zájmového území;
  – je realizovatelná s přijatelnými technickými parametry;
  – může splnit požadovaný dopravní účel;
  – bude mít průchodnost územím z hlediska ŽP;
  – přispěje k rozvoji státu a/nebo regionu či obce;
  – vyhovuje sociologickým hlediskům;
  – bude ekonom. přijatelná z hlediska nákladů a přínosů;
  – má potřebné prioritní postavení;
  – je realizovatelná z hlediska financování

 3. c) technickou studii

  Technická studie řeší základní dopravní, technické, architektonické a stavebně ekonomické problémy stavby PK. Obsah a rozsah technické studie závisí na charakteru zamýšlené stavby, tj. zejména na její technické složitosti a velikosti.

  Je-li poloha stavby PK podložena schválenou územně plánovací dokumentací, stavební uzávěrou, vyhledávací studií, případně určena jiným způsobem, je předmětem technické studie jedna trasa s případnými místními krátkými alternativami. Pokud se požaduje technická studie, která má řešit také vyhledávání vhodné polohy trasy, je třeba sledovat všechny reálné varianty a vyhodnotit všeobecně přijatelné řešení.

  V případě, že studie bude předkládána veřejnosti k prezentaci záměru a zjištění připomínek, je třeba zajistit zpracování vybraných příloh tak, aby byly pro veřejnost srozumitelné a názorné, případně zajistit vypracování modelové a/nebo audiovizuální dokumentace. Základní technická problematika stavby a problematika ochrany životního prostředí se navzájem prolínají a ovlivňují. Musí se proto řešit společně a výsledky vzájemně koordinovat.