Studie

Proces

  1. Zadání studie stavby s sebou nese přípravu zadání pro odborníka, který bude studii zpracovávat.
  2. Odborná společnost, která řeší návrhy cyklostezek s objednatelem prokonzultuje potřebné podklady, které jsou pro zpracování studie třeba.
  3. Pokud se objednatel rozhodne pro zpracování studie vypsat výběrové řízení, je třeba požadovat i průzkumy a rozbory, které jsou třeba pro zdárné vypracování studie.
  4. Zpracování studie stavby a její odsouhlasení v orgánech obce.
  5. Na základě požadavku objednatele je možné výsledek schválené studie projednat s dotčenými orgány státní správy.