Studie

Reálný příklad

V roce 2006 nechalo město Mladá Boleslav zpracovat autorizovaným projektantem v oboru dopravní stavby studii propojení města a příměstské části.
  • Vlastnímu zpracování studie předcházely průzkumné práce – sčítání dopravy, nehodovost a zjišťování současného stavu.
  • Studie ukázala v návrhu dvou variantních řešení technické podmínky, rozsah stavby a směrové vedení uvažované cyklostezky.
  • Součástí zpracované studie byl mj. záborový elaborát. Tedy dokument, který slouží jako podklad pro majetkoprávní projednání pozemků dotčených stavbou. Na základě tohoto dokumentu byly započaty v roce 2006 práce související s vyřešením majetkoprávních vztahů – viz příslušná kapitola. Zpracování záborového elaborátu není v rámci studie obvyklé, děje se to většinou až v dalších stupních projektové dokumentace. V tomto případě to bylo možné, protože zpracovatel již měl detailní geodetické zaměření celé lokality.

Zpracování studie trvalo cca 3 měsíce.