Studie

Z praxe

Obvykle se pro zpracování studie provádí

  1. výškopis a polohopis včetně pozemkové mapy.
  2. Výjimečně se provádí inženýrsko-geologický průzkum pro zjištění možného založení cyklostezky na nevhodném podloží, anebo je nutné provést vsakovací zkoušku pro zjištění možné likvidace dešťových vod, pokud není možné odvodnit cyklostezku kanalizací.

Je vhodné, aby objednatel schválil studii stavby i u dotčených orgánů, protože tím zpravidla předejde kolizi návrhu do budoucna. V dalších stupních dokumentace bývá daleko časově náročnější tyto kolize odstraňovat a řešit.