Výběrová řízení

Proces

Zadání veřejné zakázky probíhá podle následujícího postupu:

1. Příprava na zadávání veřejné zakázky

Přípravou je obecně vše, co předchází uveřejnění zakázky. Pro naše účely budeme za přípravu považovat zpracování Zadávací dokumentace (ZD).

Části ZD

 1. Obecná (zastřešující) část
  • Tu zpracuje administrátor (interní či externí)
  • poradí se s vámi o některých požadovaných údajích (kdy a kde se budou otevírat obálky apod.)
  • navrhne specifikaci jiných požadavků (jak stanovit kvalifikaci, jestli chtít jistotu a tak)
 2. Přílohy pro dodavatele
  • ty by v zásadě měl také zpracovat administrátor.
  • jedná se které budete po dodavatelích požadovat, aby je dali do svých nabídek – např. krycí list, čestné prohlášení o kvalifikaci apod.)
 3. Technické podmínky
  • V případě zakázky na stavbu jde o projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výkaz výměr / soupis prací – a to vám přinese na zlatém podnose projektant
  • V případě zakázky na služby (např. na projektanta, dozor) technické podmínky asi moc potřebovat nebudete…
 4. Smluvní podmínky
  Nejvhodnější je využít svůj prověřený smluvní vzor, který se „anonymizuje“ a přiloží k ZD jako závazný vzor smlouvy.
 • Při přípravě Obecné části ZD je vhodné zvážit které jsou přímo definovány i v zákoně)

Příprava obecné části ZD - využití požadavků

 1. 1. Zákaz subdodávek na podstatné části plnění

  Tento instrument ztěžuje (a v kombinaci s dobrým stavebním dozorem dokonce významně ztěžuje) účast „přespolním generálním dodavatelům, kteří pak oškubou místní subdodavatele – pardon, podle nového zákona poddodavatele.

 2. 2. Pojistná smlouva

  Pokud dodavatel při plnění zakázky způsobí někomu škodu a není řádně pojištěn, může klidně zkrachovat.
  • Nedávno před tím, než jsem začal tento text psát, např. v Ml.Boleslavi bagrista překopl oba kabely připojující firmu Škoda Auto k internetu. Vyčíslená škoda byla 40 mil. Kč.
  • Stačí ale také nezajistit řádně staveniště a způsobit někomu zranění…
 3. 3. Zastropování ceny

  Je zajímavé hlavně v případě, že máte jen omezený zdroj prostředků (např. dotaci).
  • U zakázek převyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) je pak v takovém případě zastropování de facto povinnost; i v případě, že by vyhrála nabídka vyšší, než je množství vašich prostředků na zakázku vyhrazených, nemáte právo zakázku zrušit, když si to výslovně nevyhradíte.
 4. 4. Prohlídka místa plnění

  Při ní se zejména ujistíte, že jste něco nezapomněli napsat do Zadávací dokumentace…
 5. 5. Jistota

  Dobrý nástroj proti „obchodníkům se zakázkami“ (firmy, které jdou pod cenu, a když zakázku vyhrají, snaží se ji prodat druhému v pořadí).
 6. 6. Opční právo

  • Ono se to už tedy podle nové legislativy takto nejmenuje, ale všichni víme, o co jde.
  • Když postavím 10 km cyklostezku a tuším, že bych ji mohl v příštích 3 letech chtít o 3 km (ne o více – max. o 30 % původního objemu zakázky) prodloužit, lze si to v Zadávací dokumentaci vyhradit a příště si ušetřit práci se zadávacím řízením.
 7. 7. Výhrada zrušení zadávacího / výběrového řízení
      v případě, že nedostanete dotaci

  Nově to podle zákona lze i pro zakázky v režimu zákona.

  Je ale vhodné obdobné ustanovení doplnit i do smlouvy (té závazné, která je přílohou Zadávací dokumentace).

 8. 8. Postup hodnocení a posuzování nabídky

  (tj. hlavně jak budete vylučovat a stanovovat pořadí nabídek).
  • U zakázek nad 2, resp. 6 mil. Kč bez DPH je to nutnost. V zákoně již není přesný postup definován, takže je nutné to popsat v ZD…
  • U menších zakázek pak záleží na tom, jaká je vaše směrnice (pokud postup hodnocení a posuzování nabídek přesně upravuje a je dostupná např. na internetu, popisovat nic nemusíte – v opačném případě byste měli…)
 9. 9. Oznámení na Profilu zadavatele

  Ve zjednodušeném podlimitním řízení (a pokud si to napíšete, tak také u zakázek nepřesahujících 2 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb, resp. 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací) si můžete vyhradit uveřejnit Oznámení o vyloučení a Oznámení o výběru na profilu zadavatele s tím, že se má za to, že okamžikem uveřejnění jsou tato Oznámení doručena. Šetří to čas a peníze za poštu…

2. Zahájení zakázky

 • se myslí odeslání Výzvy k podání nabídek
 • nebo též odeslání formuláře Oznámení o zahájení (podlimitního) zadávacího řízení na Věstník veřejných zakázek v případě zakázek převyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací).
 • Od okamžiku zahájení začíná zakázka

Zahájení zakázky

 • Ruku v ruce se zahájením zakázky jde často uveřejnění Zadávací dokumentace na Profilu zadavatele.
 • V některých případech – zejména pak u zakázek na služby, jejichž předmětem je hájení zájmů zadavatele ve věcech, jejichž hodnota výrazně převyšuje hodnotu služeb, je vhodné postupovat spíše uzavřeně:

  Např. pokud poptáváte technický dozor, je vhodné oslovit pouze takové subjekty, kterým (ať už na základě osobní zkušenosti či dobré reference) důvěřujete. Uveřejňování širšímu okruhu potenciálních dodavatelů zvyšuje podle mého názoru pravděpodobnost komplikací při průběhu vlastní stavby.

  I samotný zákon ostatně již na tomto poli přinesl dvě výjimky – pravidla daná zákonem se nevztahují na zadávání právních služeb a bankovních úvěrů.

3. Příjem nabídek

Nabídky mohou dodavatelé
V průběhu zadávací lhůty mohou dodavatelé Zadávací dokumentace. Zadavatel má povinnost na žádosti dodavatelů reagovat – zákon pro zakázky převyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) stanoví lhůtu 3 pracovní dny.

Pozor! Nabídky u zakázek převyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) bude možné od 18.10.2018 podávat pouze elektronicky.

Příjem nabídek - podání vysvětlení, změny či doplnění

 • Vysvětlení, změny či doplnění Zadávací dokumentace se musí uveřejnit (alespoň) stejným způsobem, jako původní Zadávací dokumentace.
 • Pokud máte přehled o tom, kteří dodavatelé mají Zadávací dokumentaci staženou, je možné poslat jim vysvětlení, změny či doplnění Zadávací dokumentace přímo.
 • Vysvětlení, změny či doplnění Zadávací dokumentace vč. žádostí dodavatelů a dokladů o uveřejnění jsou často součástí dokumentace veřejné zakázky.
 • Pokud vysvětleními, změnami či doplněními Zadávací dokumentace provedete např. takové změny, které by vedly k většímu nárůstu pracnosti zpracování nabídky (nebo pokud změny provádíte na „poslední chvíli“), měli byste současně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
 • Pokud vysvětleními, změnami či doplněními Zadávací dokumentace změníte podmínky tak, že rozšíříte okruh potenciálních dodavatelů (např. tím, že zmírníte kritéria kvalifikace), máte povinnost dát dodavatelům novou lhůtu pro podání nabídek (tj. stejně dlouhou od uveřejnění vysvětlení, změn či doplnění, jako byla původně od zahájení zadávacího řízení).

4. Otevírání obálek

 • u zakázek převyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) je veřejně přístupné. U ostatních zakázek to není obecná povinnost.
 • Pokud se nabídky podávají elektronicky prostřednictvím nástroje, který nabídky v daný čas „odtajní“, je otevírání obálek zbytečné.

Otevírání obálek

 • Pro otevírání obálek se jako dobrá praxe stanovuje 3- či více- členná komise.
 • Komise by měla být jmenována zadavatelem (např. usnesením rady či zastupitelstva) a členové komise by měli podepsat prohlášení o střetu zájmů (viz též § 44 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek).

5. Výběr nejvýhodnější nabídky

jsou (i v médiích) často připisovány nevídané možnosti. Pravda je ovšem taková, že zásady potupu zadavatele v kombinaci s dobře napsanou Zadávací dokumentací komisi moc volnosti nedávají.

Výběr systémem „první dobrá“

Tento postup umožnil a zavedl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a komisi umí ušetřit značné množství práce (která se sice podle předchozího zákona dělat musela, ale nikdy ji nikdo nijak nevyužil). Zákonem se inspirovali i poskytovatelé EU dotací.

Komise při využití tohoto principu (v ideálním případě)

 1. "pouze" ověří, zda jsou dodavateli nabízené hodnoty pro jednotlivá kritéria hodnocení v souladu se zbývajícími částmi nabídky (např. zda nabídka neobsahuje jinou cenu na krycím listu a jinou v kalkulaci) a zda jsou v souladu se zdravým rozumem (tj. jestli např. nabídková cena není mimořádně nízká)
 2. provede hodnocení nabídek podle dodavateli nabídnutých hodnot a podle pravidel uvedených v Zadávací dokumentaci
 3. ověří, zda vítězná nabídka splňuje všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci (pokud je – ani po možném vysvětlení – nesplňuje, je nutné dodavatele vyloučit a vrátit se do bodu 2)

6. Rozhodnutí o výběru

 • Na rozdíl od komise, kde si může zadavatel / obec jmenovat prakticky kohokoli, rozhodnutí o výběru dodavatele na nikoho delegovat nemůže. Rozhodnutí o výběru je součástí dokumentace veřejné zakázky.
 • Je též vhodné Zákon pro zakázky převyšující 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) definuje celkem podrobně, co, kdy a komu je nutné poslat. I oznámení o výběru je součástí dokumentace veřejné zakázky.

Výsledky výběru - sdělení dodavatelům

 • Dodavatelé zpravidla chtějí vědět v první řadě to, jestli vyhráli.
 • Ve druhé řadě kdo vyhrál a za kolik, resp. jak si na tom stojí oproti konkurenci.

Když jim to v Oznámení o výběru napíšete, předejdete jejich dotazům a získáte karmu dobrého zadavatele.

Součástí Oznámení o výběru dodavatele

u zakázek převyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) – s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení – musí být seznam dokladů, které musí vybraný dodavatel povinně předložit před podpisem smlouvy podle § 122 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek (více též viz kapitolka „Podpis smlouvy“).

Tomu je potřeba přizpůsobit celý proces ukončení zadávacího řízení.

7. Námitková lhůta

Zákon pro zakázky převyšující 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) stanoví 15-denní lhůtu, ve které mohou dodavatelé podávat námitky proti postupu zadavatele.

Účastníci zadávacího řízení se mohou svého práva na podání námitek vzdát – pokud to udělají všichni účastníci, považuje se námitková lhůta za uplynulou a smlouvu lze podepsat.

Pro ostatní zakázky

8. Podpis smlouvy

po uplynutí námitkové lhůty (pokud je tato lhůta povinná).

Po uplynutí námitkové lhůty (resp. zákazu uzavřít smlouvu) jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni smlouvu uzavřít bez zbytečného odkladu.

Uzavření / Podpis smlouvy

I při uzavírání (před podpisem) smlouvy s vybraným dodavatelem je třeba dodržet povinné postupy a vyžadovat doložení následujích skutečností.

 • U zakázek převyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) je vybraný dodavatel povinen zadavateli předložit originály (či ověřené kopie) dokladů o kvalifikaci, případně dalších vyhrazených dokladů, a informace a doklady o skutečných majitelích (viz též § 122 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek).
 • Smlouvu u zakázek převyšujících 500.000 Kč bez DPH je nutné uveřejnit na Profilu zadavatele.
  Pokud (např. jako ORP) uveřejňujete smlouvu povinně v Registru smluv, tak ji již nemusíte uveřejňovat na PZ; současně také pokud nestihnete smlouvu na PZ uveřejnit do 15 dnů, můžete využít možnost ji uveřejnit do 30 dnů v Registru smluv - povinnost podle ZZVZ tím splníte také :)
 • U zakázek převyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) je dále nutné uveřejnit na profilu zadavatele Písemnou zprávu zadavatele podle § 217 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a uveřejnit formulář Oznámení o výsledku (podlimitního) zadávacího řízení.

9. Průběh plnění

 • Pozor, podpisem smlouvy u zakázek převyšujících 500.000 Kč bez DPH s papírováním ještě nekončíme.
 • Podle § 219 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek je nutné do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele za plnění smlouvy.