Výběrová řízení

Reálný příklad

Po obdržení vyrozumění o přislíbené dotaci tak mohla být vyhlášena veřejná zakázka v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce.
  • Administraci veřejné zakázky zajišťovala externí společnost. Zadání veřejné zakázky bylo schváleno usnesením Rady města v květnu 2013.
  • Vlastní zadávací řízení bylo zahájeno za na počátku června.
  • Hodnotící komise na svém zasedání v srpnu 2013 doporučila vybrat z 10 podaných nabídek uchazeče, který nabídl nejnižší cenu při splnění podmínek tohoto zadávacího řízení.
  • Uchazeči byla tato skutečnost oficiálně písemně sdělena. Bohužel společnost na konci září 2013 oznámila svůj záměr neuzavřít smlouvu o dílo na tuto zakázka z kapacitních důvodů.
  • V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., tak město došlo k uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.

Finanční rozdíl mezi prvním a druhým v pořadí činil asi 220 tis. Kč.
Celková cena díla byla 10,638 mil. Kč.