Správní řízení - Vydání povolení

Legislativa

ve znění pozdějších předpisů

Stavební zákon

Stavební zákon určuje okruh dotčených účastníků řízení, lhůty a formu oznámení jednotlivých úkonů v řízení.

o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.100/2001 Sb.

Zákon o posouzení vlivů na životní prostředí určuje obsah náležitostí a dokumentace potřebné pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

ve znění pozdějších předpisů

Správní řád č.500/2004 Sb.,

Správní řád určuje obecně lhůty vydávání rozhodnutí, průběh řízení a formu doručování písemností

ve znění pozdějších předpisů o provozu na pozemních komunikací (silniční zákon)

Silniční zákon

Určuje způsoby stanovení úprav a řízení provozu včetně svislého a vodorovného dopravního značení.