Správní řízení - Vydání povolení

Proces

Územní řízení §79 stavebního zákona

vede stavební úřad a vydává územní rozhodnutí.

Územní řízení

Napsat žádost o vydání územního rozhodnutí k ní připojit dle ustanovení § 86 stavebního zákona:

 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, není-li žadatel jejím vlastníkem
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury (případě potřeby jejich přeložek)
 • dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí

Účastníci územního řízení dle ustanovení §85 stavebního zákona

 1. žadatel
 2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
 3. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
 4. osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94 stavebního zákona

vede stavební úřad a vydává územní rozhodnutí.

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

Napsat žádost o vydání územního rozhodnutí k ní připojit:

 1. dle ustanovení §10 a přílohy č.4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:
  • dokumentaci vlivů na životní prostředí, jejíž součástí jsou i náležitosti vyplývajících ze závěrů zjišťovacího řízení
  • závěr zjišťovacího řízení, byl-li vydán
 2. dle ustanovení §86 stavebního zákona:
  • souhlas k umístění stavebního záměru podle §184a, není-li žadatel jejím vlastníkem
  • závazná stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů
  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury (případě potřeby jejich přeložek)
  • dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí

Účastníci územního řízení dle §85 stavebního zákona:

 1. žadatel
 2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
 3. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
 4. osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může býtúzemním rozhodnutím přímo dotčeno

Veřejnoprávní smlouva §78a stavebního zákona

(alternativa, pouze v případě, že k záměru není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí)

Žadatel uzavře dle ustanovení §78a stavebního zákona se stavebním úřadem která nahrazuje územní rozhodnutí.

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby

A. Předložit návrh veřejnoprávní smlouvy stavebnímu úřadu dle ustanovení §78a stavebního zákona, který obsahuje:

 • smluvní strany
 • výrok územního rozhodnutí
 • podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • odůvodnění souladu záměru dle §90
 • účastníky řízení dle §85
 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, není-li žadatel jejím vlastníkem
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury (případě potřeby jejich přeložek)
 • dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí

B. Po sdělení stavebního úřadu, že návrh smlouvy přijal, zajistit souhlasy všech účastníků územního řízení uvedených ve smlouvě s uzavřenou smlouvou a předat stavebnímu úřad k vyznačení data účinnosti smlouvy

Společné územní a stavební řízení §94 stavebního zákona

vede stavební úřad a vydává společné povolení.

Společné územní a stavební řízení

Napsat žádost o vydání společného povolení a k ní připojit dle ustanovení §94l stavebního zákona:

 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, není-li žadatel jejím vlastníkem
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury (případě potřeby jejich přeložek)
 • dokumentaci pro vydání společného povolení
 • návrh plánu kontrolních prohlídek

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení §94 stavebního zákona

 1. stavebník
 2. obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
 3. vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
 4. osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může, být společným povolením přímo dotčeno

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94 stavebního zákona

vede stavební úřad a vydává společné povolení.

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

Napsat žádost o vydání společného povolení a k ní připojit:

A. dle ustanovení §10 a přílohy č.4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

 • dokumentaci vlivů na životní prostředí, jejíž součástí jsou i náležitosti vyplývajících ze závěrů zjišťovacího řízení
 • závěr zjišťovacího řízení, byl-li vydán

B. dle ustanovení §94 stavebního zákona:

 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, není-li žadatel jejím vlastníkem
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury (případě potřeby jejich přeložek)
 • dokumentaci pro vydání společného povolení
 • návrh plánu kontrolních prohlídek

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení §94 stavebního zákona

 1. stavebník
 2. obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
 3. vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
 4. osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může, být společným povolením přímo dotčeno

Veřejnoprávní smlouva současně nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení §78 odst.5 stavebního zákona

(alternativa, pouze v případě, že k záměru není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí)

Žadatel uzavře dle ustanovení §78a a §116 stavebního zákona se stavebním úřadem která současně nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení.

Veřejnoprávní smlouva, která současně nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení.

A. Předložit návrh veřejnoprávní smlouvy stavebnímu úřadu dle ustanovení §78 a §116 novely stavebního zákona, který obsahuje:

 • smluvní strany
 • základní informace o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, označení pozemků, na kterých se stavba povoluje, podmínky provádění stavby, popř. pro její užívání
 • podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • odůvodnění souladu záměru dle § 90
 • účastníky řízení dle § 94k
 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, není-li žadatel jejím vlastníkem
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury (případě potřeby jejich přeložek)
 • dokumentaci pro vydání společného povolení

B. Po sdělení stavebního úřadu, že návrh smlouvy přijal, zajistit souhlasy všech účastníků řízení uvedených ve smlouvě s uzavřenou smlouvou a předat stavebnímu úřad k vyznačení data účinnosti smlouvy

Stavební řízení §108 stavebního zákona

vede stavební úřad a vydává stavební povolení.

Stavební řízení stavebního zákona

Napsat žádost o vydání stavebního povolení a k ní připojit dle ustanovení § 110 stavebního zákona

 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, není-li žadatel jejím vlastníkem
 • územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • dokumentaci pro vydání stavebního povolení
 • návrh plánu kontrolních prohlídek

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení §109 stavebního zákona:

 1. stavebník
 2. vlastník pozemku, na které má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
 3. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohu-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
 4. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno

Veřejnoprávní smlouva §116 stavebního zákona

(alternativa, pouze v případě, že k záměru není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí)

Stavebník uzavře dle ustanovení §116 stavebního zákona se stavebním úřadem která nahrazuje stavební povolení.

Veřejnoprávní smlouva stavebního zákona

A. Předložit návrh veřejnoprávní smlouvy stavebnímu úřadu dle ustanovení § 116 stavebního zákona, který obsahuje:

 • smluvní strany
 • základní informace o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, označení pozemků, na kterých se stavba povoluje, podmínky provádění stavby, popř. pro její užívání
 • podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • účastníky řízení dle § 109
 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, není-li žadatel jejím vlastníkem
 • územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • dokumentaci pro vydání stavebního povolení
 • návrh plánu kontrolních prohlídek

B. Po sdělení stavebního úřadu, že návrh smlouvy přijal, zajistit souhlasy všech účastníků stavebního řízení uvedených ve smlouvě s uzavřenou smlouvou a předat stavebnímu úřad k vyznačení data účinnosti smlouvy

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora §117 stavebního zákona

(alternativa, pouze v případě, že k záměru není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí nebo to není vyloučeno stavebním úřadem v jím vydaném územním rozhodnutím)

Stavebník uzavře dle ustanovení §117 o kontrole projektové dokumentace stavby místo stavebního úřadu z hledisek uvedených v §111 novely stavebního zákona

Smlouvu s autorizovaným inspektorem

A. Autorizovaný inspektor bez zbytečného odkladu oznamuje uzavření smlouvy stavebnímu úřadu a tomu připojuje dle § 117 dle stavebního zákona:

 • certifikát autorizovaného inženýra, ne starší 3 měsíců
 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, není-li žadatel jejím vlastníkem
 • souhlasy osob, který by jinak byly účastníky stavebního řízení dle § 109, s oznamovaným stavebním záměrem
 • územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • dokumentaci pro vydání stavebního povolení

B. Po uplynutí lhůty dle odst.4 §117 nebo po oznámení o vydání rozhodnutí stavebního úřadu dle odst. 5 písm. b), požádat stavební úřad o vyznačení data vzniku oprávnění provést stavbu

Povolení stanovení místní úpravy provozu §77 silničního zákona

(v případě bez stavebních úprav, pouze s jejím vyznačením pomocí vodorovného a svislého dopravního značení)

Povolení stanovení místní úpravy provozu

Napsat žádost o vydání povolení a k ní připojit:

 • souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, není-li žadatel jejím vlastníkem
 • souhlas správce dotčené dopravní infrastruktury
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů

Účastníci řízení

 • stavebník
 • vlastník pozemku, na které má být úprava provozu prováděna
 • dotčené orgány