Správní řízení - Vydání povolení

Reálný příklad

  • Na stavbu bylo nejprve v lednu 2012 magistrátem města, odborem stavebním a rozvoje města, oddělením stavebního úřadu a územního plánování vydáno územní rozhodnutí, které v únoru 2012 nabylo právní moci.
  • Následovalo okamžité podání žádosti o stavební povolení, tentokráte místně příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu ve věci silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací – odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Mladá Boleslav.
  • Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci řádově po 30 dnech od podání žádosti. Jeho součástí byly podmínky a povinnosti, které musí být při stavbě dodrženy a úředníci stavebního úřadu si mohou vynutit jejich dodržování.

Vlastní stavba byla zahájena až v roce 2013, tzn. stavební povolení bylo stále platné. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebyla stavba zahájena.