Výchozí stav (záměr)

4. Rizika

  • Častým rizikem je při rozhodování o přípravě a realizaci projektového záměru.

Unáhlenost při rozhodování

Tuzemské i zahraniční obce nabízejí nepřeberné množství inspirativních projektů. Jejich neuvážené přejímání do vlastní obce však je mnohdy cestou k neúspěchu.

Každá obec funguje v jiných podmínkách, má odlišnou výchozí situaci, má různé cílové skupiny apod. Proto je nutné zajímavé podnětné návrhy odjinud vždy kriticky posoudit vzhledem k místním podmínkám v obci.

  • Je doporučeno zpracovat počáteční která upozorní na největší nebezpečí nejen při přípravě, ale i následné realizaci a budoucím provozu investice.

Analýza rizik

Analýza rizik představuje identifikaci věcných, finančních, organizačních, legislativních a dalších rizik.

Každému riziku se na škále 1-5 (od nejméně po nejvíce) přiřazuje váha pravděpodobnosti, že riziko nastane a na škále 1-5 (od nejméně po nejvíce) váha dopadu daného rizika. Součinem těchto dvou kritérií vyjde závažnost rizika. Ta, která získají hodnotu 16 a více, musí být důsledně analyzována.