Zdroj

Časová náročnost

Z pohledu času je už jen samotné nalezení vhodného zdroje financování a seznámení s pravidly financování náročným a zdlouhavým proces, který se skládá

Kroky

  • Identifikace vhodné dotačního titulu
  • Nalezení konkrétní výzvy
  • Zpracování a podání projektové žádosti včetně všech povinných příloh
Po odevzdání projektové žádosti následuje další časově náročná etapa – Je nutné upozornit, že fáze vyhodnocení může trvat několik měsíců, než dojde k  Tento faktor by každá obec nebo město mělo zhodnotit při plánování ročního rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.

Hodnocení projektových žádostí

Hodnocení žádostí sestává ze dvou úrovní:

  1. Hodnocení formálních kritérií
  2. Věcné hodnocení

Projekty, které úspěšně prošly hodnotícím procesem, jsou doporučeny k přidělení finančních prostředků. Na základě tohoto hodnocení uzavře poskytovatel dotace s úspěšnými žadateli smlouvu nebo vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Realizace projektu a časová náročnost je individuální podle harmonogramu daného projektu. Po skončení projektu je nicméně často opomíjeným pojmem

Hodnocení projektových žádostí

U většiny projektů nastává doba udržitelnosti, po kterou je třeba udržovat výsledky projektu funkční i  bez přidělené dotace. Nejčastější dobou, po kterou je nutné toto zajistit, je pět let.

Po tuto dobu je většinou zakázáno bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace s majetkem pořízeným z dotace jakkoli nakládat.

Příjemce musí dále podávat pravidelné Zprávy o udržitelnosti většinou jedenkrát ročně.