Zdroj

Finanční náročnost

V případě finanční náročnosti je nutné zohlednit různé vedlejší aspekty
  • nejen finance na samotnou realizaci,
  • ale na přípravu, která sama o sobě vyžaduje odborné kapacity. Z hlediska nedostatku kapacit a odborného zázemí na úrovni obcí je vhodné doporučit spolupráci s vybranými poradenskými společnosti.

    Finanční náročnost smluvního vztahu se pohybuje v řádech deseti (v případě projektu v řádech nižších desítek či jednotek miliónů) až statisíců korun (v případě projektu v řádu desítek až stovek miliónů korun)

  • Některé poradenské společnosti mají smluvně ošetřeno inkasování tzv. poplatku za úspěch, tedy procento ze získané dotace. I toto by mělo být kritérium výběru vhodné poradenské společnosti.
  • Během přípravy rozpočtu je nutné také pracovat s předpokládanou mírou neboli spolufinancování projektu a vytvořením rezervy pro krytí nenadálých výdajů souvisejících s projektem. Jedná se o velký závazek každého rozpočtu a všechny finančních aspekty investičních akcí je nutné sladit s rozpočtem obce v jednotlivých rozpočtových letech.
  • Další finančním aspektem je samotné proplacení nákladů, které je realizováno často zpětně, proto je nutné počítat s předfinancováním a dostatečným seznámením se všemi pravidly různých dotačních titulů, neboť na jejich nedodržování se dále váží vratky apod. (viz rizika) a především si zajistit dostatečné množství finanční hotovosti k uhrazení vzniklých výdajů.

Kofinancování (spolufinancování) projektu

V případě kofinancování je potřeba ověřit jeho míru, která je vyžadovaná podle pravidel uvedených ve výzvě. 100% dotace je výjimkou. V případě ESIF je obvyklá míra podpory ve výši 85 %. Nicméně je nutné upozornit, že se jedná o kofinancování 85 % způsobilých nákladů.

V případě dotací ze státního rozpočtu se míra podpory pohybuje v rozmezí 50 – 85 % v závislosti na zvoleném dotačním titulu. Je nutné si zjistit, co se zahrnuje do tzv. způsobilých výdajů, z nichž je % dotace počítáno. Vše ostatní jsou nezpůsobilé výdaje, které si žadatel hradí sám z vlastních prostředků v plné výši.