Zdroj

Proces

Přestože obec má jasně sestaven projektový záměr, samotný proces získání finančních prostředků na výstavbu cyklostezky je poměrně zdlouhavý. Je nutné rozlišovat různé zdroje financování:
  • V případě, že obec má vlastní prostředky na výstavbu infrastruktury ve svém rozpočtu, naplánuje je v souladu s rozpočtem (viz bod legislativa).
  • Častým způsobem financováním výstavby infrastruktury jsou

Externí / dotační možnosti

Národní zdroje

Statní fond dopravní infastruktury (SFDI) - podrobné info
Příjemcem je obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh.

Finanční prostředky SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie. Příspěvek nelze poskytnout na opravu cyklistických stezek, jejichž výstavba byla spolufinancována z rozpočtu SFDI po dobu jejich udržitelnosti.

Evropské zdroje

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Řídící orgán vyhlašuje výzvy na na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty – zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Příkladem výzvy, která upravovala podmínky pro žadatele je Výzva č. 72 Cyklodoprava II

  • V případě externích zdrojů financování je nutné řídit se obecnými a každého dotačního titulu. Tato pravidla je nutná detailně nastudovat. Konkrétní pravidla jsou dále upravena v příslušné výzvě, kterou pravidelně vyhlašují řídicí orgány všech programů. Výzvy jsou časově omezené a specifikují konkrétní požadavky na žadatele o dotaci a potřebné dokumenty, které je nutné předložit jako přílohy žádosti o dotaci. S uvedenými informacemi je vždy nutné se velmi dobře seznámit a na nejasnosti se případně doptat konkrétních osob
  • Podrobný popis kroků projektového cyklu při podávání žádostí o dotace v obecném pojetí předkládá publikace Ministerstva pro místní rozvoj – Abeceda fondů (.pdf)

Specifická pravidla dotačních titulů

V obecném pojetí je nutné sledovat harmonogram vyhlášení a otevření výzev. V tomto období se žadatelé mohou seznámit s klíčovými informacemi a požadavky, které na ně budou kladené.

Při zpracování projektové žádosti je nutné klást velkou pozornost nejen na sestavení rozpočtu a způsob financování projektu, ale na celkovou pečlivou připravenost projektu.

Po podání projektové žádosti následuje její hodnocení, přičemž zodpovědný orgán vybere projekty, které splňují všechna požadovaná formální i kvalitativní kritéria. Podpisem smlouvy či rozhodnutí o poskytnutí dotace začíná pro žadatele fáze realizace projektu.