Zdroj

Reálný příklad

Již v době přípravy a aktualizace projektové dokumentace v letech 2011-2012 město hledalo vhodných dotační titul, kterým by mohl být projekt cyklostezky spolufinancován. Parametry splňoval dotační titul Státního fondu dopravní infrastruktury – Výstavba a údržba cyklistických stezek.
  • První podání žádosti o dotaci proběhlo v roce 2012. Žádost o dotaci však nebyla schválena, protože projektová dokumentace vzhledem k navrženému řešení obsahovala nedostatky a chyby týkající se bezbariérového užívání stavby. Na základě uvedeného vyvolalo město několik společných jednání mezi poskytovatelem dotace, zástupci města a projektanty s cílem vyjasnění veškerých připomínek a doplnění tak, aby případné další podání žádosti bylo bezproblémové.
  • Druhé a tentokráte již úspěšné podání proběhlo v roce 2013. Žádost o dotaci byla úspěšná a městu byla přislíbena finanční spoluúčast ve výši 3,144 mil. Kč na realizaci cyklostezky.

Finanční vyúčtování a závěrečné vyhodnocení akce poté probíhalo ještě v roce 2014. Veškeré administrativní úkony související s externím financováním prováděli pracovníci magistrátu, pro spolupráci nebyla zvolena poradenská společnost.