Zdroj

Rizika

Investiční akce jsou náročné na zajištění vlastních zdrojů, nutnost případného čerpání úvěrů, související úroky, dopady na zadlužení měst apod. V případě využití úvěrových produktů k financování investičních projektů je nutné uvážlivé rozhodování.
Jakákoliv investiční akce je z hlediska financí velmi náročná a váže na sebe
  • Nesrovnalosti a z nich vyplývající korekce způsobilých výdajů či vratky (odvody již vyplacených prostředků zpět do )
  • Porušení rozpočtové kázně
  • Nesoulad finančního řízení
  • Nesprávné vyúčtování
  • Nedostatek finančních zdrojů pro pokrytí nenadálých změn

Finanční rizika

Nesrovnalosti a vratky v operačních programech

týkají se porušení podmínek Rozhodnutí/ smlouvy, která mají ve svém důsledku finanční dopad.

Nejčastějšími nesrovnalostmi jsou:

  • porušení pokynů pro výběrová řízení mimo režim zákona mající vliv na výběr dodavatele;
  • porušení zákona o veřejných zakázkách mající vliv na výběr dodavatele;
  • nenaplnění některého z monitorovacích indikátorů uvedených v Rozhodnutí/ smlouvě.

Porušení rozpočtové kázně

U porušení rozpočtové kázně došlo k poskytnutí finančních prostředků, zatímco u nesrovnalosti stačí možnost ohrožení finančních zájmů zjištěná před proplacením.

Nesoulad finančního řízení

Je potřeba nezapomenout, že často je nutné zaplatit náklady projektu nejprve ze svých nebo jiných zdrojů a dotace je vyplácena zpětně

Nesprávné vyúčtování

Nadměrná a byrokratická kontrola, obce musí – správné účtování podle pravidel dotačního titulu.

Nedostatek finančních zdrojů pro pokrytí nenadálých změn

Při plánování finančních potřeb je nutné si v obecním rozpočtu vyčlenit rezervu pro případné krytí nenadálých změn, které mohou investiční projekty generovat.