O projektu


Cílem tohoto webového nástroje je vytvoření jednoduchého modelového návodu pro obce, včetně doporučení a praktických rad, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních projektů. Webové stránky jsou určeny zejména starostům či zastupitelům menších až malých obcí, tedy obcí, jejichž úřednický aparát nedisponuje dostatečnou kapacitou a znalostmi pro řízení podobných investičních akcí nebo kde takový aparát zcela chybí.

Proces přípravy a realizace je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Nástroj se zaměřuje na představení jednotlivých kroků přípravy a realizace projektů.

Na modelových příkladech je popsán proces přípravy bez ohledu na dotaci, „tzv. ideální model“ z pohledu investora v jednotlivých postupných krocích (záměr, studie, zdroj, projektová dokumentace, správní řízení, výběrové řízení, realizace, kolaudace a slavnostní otevření). Uvedené postupné kroky jsou dále přehledně rozděleny (jednotná šablona) tak, aby jednoduchým a intuitivním způsobem bylo možné projít celým dílčím krokem a získat základní informace o legislativě, procesu jako takovém, rizicích, časové a finanční náročnosti a načerpat praktické rady a doporučení. Jednotlivé kroky jsou v některých případech doplněny „žárovkovými“ odkazy, které po rozkliknutí poskytnou doplňující informace, které mohou danou situaci upřesnit či dovysvětlit.

Webový nástroj má ukázat kompletní proces tak, aby příprava projektů byla efektivní časově (vzájemná provázanost jednotlivých aktivit), finančně (správné načasování jednotlivých kroků a zamezení zbytečným vícenákladům z důvodu přepracování již zpracovaných podkladů a dokumentů), tak i věcně, a to s ohledem na případné čerpání dotací (splnění podmínek poskytovatele a způsobilosti nákladů).

Zároveň zde najdete reálné příklady uvedených projektů tak, abyste mohli obecný popis zkonfrontovat s realitou již hotových projektů. Jedná se o úspěšné projekty, které byly zrealizovány v obci Bukovno – výstavba mateřské školy a ve městě Mladá Boleslav – výstavba cyklistické stezky. V obou případech se jedná o akce, které byly spolufinancovány z externích dotačních prostředků a prošly bez závad následnou kontrolou.

Návody, postupy a doporučení popsané v tomto webovém nástroji jsou pouze obecnými návody a doporučeními při řešení daných situací. Nejedná se o jediný způsob řešení dané problematiky a je nutné si jej vždy přizpůsobit dané situaci z hlediska místního i časového. Uvedené postupy nejsou právně vymahatelné a autoři nenesou zodpovědnost za důsledky plynoucí z aplikace tohoto modelu v konkrétních případech.

Na přípravě webového nástroje spolupracovali:

  • Odborníci na jednotlivé oblasti pod vedením zástupců spol. MEPCO, s.r.o., Ing. T.Sýkory a Ing. Mgr. A.Vazače.
  • Mgr. Karel Špáda, expert na zadávání VZ s dlouholetými zkušenostmi z veřejného i soukromého sektoru
  • Ing. Jindřich Jirák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, osvědčení č. 27772, auditor bezpečnosti pozemních komunikací a zároveň ředitel projekční kanceláře CR Project, s.r.o.
  • Pro testování funkčnosti interaktivní webové aplikace s metodikou postupu pro realizaci projektového cyklu byla součástí týmu také starostka obce Kobylnice, Kateřina Střelbová, tj. zástupce cílové skupiny.

Uvedený tým konzultoval připravený model s řadou zkušených odborníků z různých profesí, které mají vztah k přípravě a realizaci projektů.


„Webová aplikace Starosto projektuj byla pořízena za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni“.