Správní řízení - Inženýrská činnost

Legislativa

Stěžejní zákonnou normou je v platném znění „stavební zákon“
 • §76 a násl. – územní rozhodnutí
 • §94 a násl. – společné území a stavební řízení
 • §109 a násl. – stavební povolení
 • §118 změna stavby před jejím dokončením

Novela stavebního zákona č.225/2017 platná od 1.1. 2018 mění některá důležitá ustanovení!

Stavební zákon č.183/2006 Sb., v platném znění

Detailnějšími normami upřesňujícími stavební zákon jsou následující prováděcí vyhlášky:

 • Vyhláška č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 • Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci
 • 501/2006 Sb., o využívání území
 • 502/2006 Sb., o územním řízení
 • 26/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení stavebního zákona
- zákony v platném znění

Navazující legislativa – zákony v platném znění:

133/1985 Sb., o požární ochraně
20/1987 Sb., o státní památkové péči
44/1988 Sb., horní zákon
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
266/1994 Sb., o drahách
289/1995 Sb., lesní zákon
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
49/1997 Sb., o civilním letectví
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
406/2000 Sb., o hospodaření energií
458/2000 Sb., energetický zákon
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
185/2001 Sb., o odpadech
254/2001 Sb., vodní zákon
500/2004 Sb., správní řád
634/2004 Sb., o správních poplatcích
127/2005 o elektronických komunikacích

Zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění – Správní řád

Správní řád určuje obecně lhůty pro vydávání rozhodnutí a stanovisek dotčených účastníků řízení, jejich obsah a formu včetně způsobu jejich doručování.