Správní řízení - Inženýrská činnost

Proces

 1. v příslušném rozsahu dle vyhlášky, zpracované autorizovanou osobou (projektantem) k příslušnému stupni povolení (dokumentace pro území řízení, dokumentace pro stavební povolení)

Převzetí projektové dokumentace

Po celou dobu zpracování dokumentace a i při projednávání s dotčenými orgány je důležité zůstat s projektantem v kontaktu pro koordinaci případných úprav a zahrnutí podmínek dotčených orgánů a účastníků řízení

 1. dle zvláštních zákonů se může jednat o následující subjekty:

  - hygiena
  - hasiči
  - odbor dopravy
  - odbor životního prostředí
  - policie (vjezd)
  - památkáři
  - drážní úřad
  - úřad civilního letectví

Projednání záměru s dotčenými orgány

Způsob projednání a především výčet dotčených orgánů vždy závisí na rozsahu záměru, konkrétním umístění stavby. Vše musí být samozřejmě v návaznosti na platné legislativě.

 1. v návaznosti na místní poměry se může jednat o následující správce sítí:

  - Vodovody a kanalizace
  - ČEZ
  - Innogy
  - Elektronické komunikace
  - Poskytovatel CZT

Projednání se správci sítí

Příslušný stavební úřad určí rozsah projednávání a výčet správců sítě dle místních poměrů a znalostí.

 1. Po zajištění projednání s dotčenými orgány a správci sítí je dalším krokem řádné a připojení předepsaných příloh s následným podáním kompletní žádosti na místně příslušný stavební úřad (respektive na podatelnu) a zaplacení správního poplatku za vydání příslušného povolení.

Vyplnění příslušných žádostí

Dříve než je kompletní žádost odevzdána, je nutná důsledná kontrola kompletnosti příloh vlastní žádosti.

Základními přílohami jsou:

 • Projektová dokumentace
 • Vyjádření příslušných dotčených orgánů a správců sítě

Vše by mělo probíhat ve vzájemné koordinaci s příslušnými pracovníky stavebního úřadu a je velmi vhodné s nimi po celou dobu přípravy a zpracování žádosti zůstat v kontaktu.