Kolaudace

Legislativa

Stavební zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavební zákon určuje okruh dotčených účastníků řízení, lhůty a formu oznámení jednotlivých úkonů v řízení
 • Normami upřesňujícími stavební zákon jsou
 • Pozor: Novela stavebního zákona č.225/2017 platná od 1.1. 2018 mění některá důležitá ustanovení

Normy upřesňující stavební zákon, prováděcí vyhlášky:

 • 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci
 • 501/2006 Sb., o využívání území
 • 502/2006 Sb., o územním řízení
 • 26/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení stavebního zákona

– zákony v platném znění:

Navazující legislativa – zákony v platném znění

 • 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • 44/1988 Sb., horní zákon
 • 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • 266/1994 Sb., o drahách
 • 289/1995 Sb., lesní zákon
 • 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • 458/2000 Sb., energetický zákon
 • 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 185/2001 Sb., o odpadech
 • 254/2001 Sb., vodní zákon
 • 500/2004 Sb., správní řád
 • 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • 127/2005 o elektronických komunikacích

§ 122 a násl. kolaudace