Kolaudace

Proces

Po dokončení stavby je nezbytné převzít od

 1. veškerou dokladovou část ke stavbě
  - revize
  - prohlášení o shodách
  - doklady o předepsaných zkouškách
  - certifikáty
 2. geometrický plán zaměření stavby

Dodavatel

 • Kvalifikovaný dodavatel připravuje veškeré doklady již během realizace a to chronologicky tak, aby po dokončení stavby mohlo být vše předávacím protokolem předáno investorovi.
 • Zpracování geometrický plánu lze geodetovi zadat už ve fázi hrubé stavby. Lze tak zkrátit čas při uvádění stavby do provozu.

Vyplnění a o kolaudaci na stavební úřad
(společně s přílohami) minimálně 30 dní předem.

 • Stavební úřad svolá kontrolní prohlídku stavby, na kterou je kromě zástupců investora (obce), případně technického dozoru stavby, vhodné přizvat i zástupce zhotovitele.
 • Ke kontrolní prohlídce se vyjádří formou závazného stanoviska dotčené orgány a samozřejmě ve finále stavební úřad.
 • Následuje vyjádření stavebního úřadu a dotčených orgánů a v případě, že je vše v pořádku, vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas (v závislosti na složitosti stavby)

Podání žádosti

K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí je třeba přiložit:

 • geometrický plán zaměření stavby
 • dokumentaci skutečného proveden stavby
 • doklady ke změnám stavby
 • ostatní doklady připravit na kontrolní prohlídku