Kolaudace

Reálný příklad

Dle uzavřené smlouvy o dílo měla být stavba dokončena nejpozději k 31.7.2016. Termín předání a převzetí stavby byl dodržen a předávacího řízení na místě se kromě zástupců obce a zhotoviteli zúčastnili i zástupci společnosti pověřené výkonem TDI a BOZP.

  • Drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí stavby byly odstraněny v řádu několika málo dní a následně bylo přistoupeno k procesu kolaudace stavby.
  • Stavebnímu úřadu byla zaslána žádost o kolaudaci, doloženy všechny povinné přílohy (dokumentace skutečného provedení, certifikáty použitých materiály, atesty, vyjádření dotčených orgánů) a stavební úřad poté nařídil termín konečné prohlídky.
  • Toto jednání probíhalo ve velmi úzké spolupráci mezi stavebním úřadem, zástupci obce, TDI a BOZP a zástupci zhotovitele.

Výsledkem úspěšného procesu bylo v závěru měsíce srpna vydání kolaudační rozhodnutí, které de facto umožňovalo otevření mateřské školy.