Kolaudace

Rizika

Nekvalitně provedená stavba

Předejití tomuto riziku se dá neustálou přítomností technického dozoru na místě stavby s cílem zajistit stavební postupy tak, jak jsou definovány v projektové dokumentaci.

  • Některé doklady (např. geometrický plán) nutné ke kolaudačnímu řízení nebo chybí úplně.

Nejsou předloženy doklady ke kolaudaci

Přípravu požadovaných dokumentů a dokladů je nutno řešit v dostatečném časovém předstihu tak, aby průběh kolaudačního řízení byl pro všechny zapojené subjekty bezproblémový.