Otevření školky

Slavnostní otevření

Slavnostní uvedení do provozu spojené s přestřiháváním pásky je pomyslnou třešničkou na dortu jakékoli investiční akce.

 • Jde o vyvrcholení mnohdy několikaměsíčního procesu přípravy a výstavby.
 • Od této chvíle bude investice v provozu a bude žít svým životem, který samozřejmě přinese žádoucích efektů, ale i řadu problémů spojených s provozem nově pořízené investice.

V souvislosti se slavnostním uvedením do provozu je vždy důležité myslet na místní zvyklosti a významnost dané investice.

Od toho se pak odvíjí způsob, jak bychom k tomu měli přistupovat. Neméně důležitou podmínkou je skutečnost, zda akce byla nebo nebyla financována prostřednictvím dotace.

Mezi standardní nástroje publicity patří

 • webový článek/aktualita, facebookový profil
 • tisková zpráva, inzerce v regionálním tisku
 • tištěné letáky, a další.
 • Záleží vždy na tom, jak je obec zvyklá o podobných akcích informovat.

V případě, že se jedná o dotačně podporovanou akci

 • existují ve většině případů jasné podmínky a povinnosti dané poskytovatelem dotace, které musí příjemce dotace v souvislosti se slavnostním otevřením dodržet.
 • Minimálně se jedná o povinnost umístění loga poskytovatele dotace na všech materiálech či pozvání zástupců poskytovatele dotace.
 • Pro budování dobrých vztahů je vhodné pozvat zástupce poskytovatele dotace i tehdy, pokud to podmínky přímo nevyžadují.

Proces slavnostního otevření by se dal jednoduše popsat tak

 • že v konkrétní den a hodinu jsou na místo realizace investiční akce pozváni zástupci obce (starosta, místostarosta, zastupitelé), zástupci zhotovitele, zástupci technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zástupci poskytovatele dotace a samozřejmě zástupci veřejnosti, kteří budou investici využívat.
 • Stříhání pásky se většinou zúčastní právě výše jmenovaní.
 • Páska by měla obsahovat název akce, termín otevření, případně loga zúčastněných subjektů.
 • Časový horizont slavnostního otevření je poměrně těžko odhadnout, dá se předpokládat, že většina zástupců řekne několik slov o projektu,
 • následně bude probíhat neformální diskuze spojená s drobným pohoštěním.
 • V případě staveb občanské vybavenosti poté následuje prohlídka objektu s výkladem, informacemi o provozní době, bližších kontaktech na pověřené pracovníky apod.
 • V případě liniových staveb, např. cyklostezek může být zajímavým prvkem slavnostní cyklojízda zúčastněných.

Způsob a rozsah slavnostního otevření vždy bude záležet na významnosti akce a místních zvyklostech. Je potřeba k němu přistupovat zodpovědně a realisticky a společně si užít ten okamžik, kdy investiční akce je dokončena a začne oficiálně sloužit svému účelu.