Realizace

Legislativa

Všeobecně se postupuje podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a

Základní právní předpisy:

 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky,
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.),
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a navazující nařízení vlády

Pro realizaci stavby

je použit soubor dokumentů, který zpravidla bývá součástí zadávací dokumentace. Těmito jsou:
a. obchodní podmínky
b. technické podmínky (ve smyslu § 89 a násl. zákona 134/2016 Sb.)
c. projektová dokumentace
d. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Dokumenty nutné pro realizaci stavby

 1. Obchodní podmínky

  Obchodními podmínkami jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem.

 2. Technické podmínky (ve smyslu § 89 a násl. zákona 134/2016 Sb.)
 3. Projektová dokumentace

  Projektovou dokumentací je Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. příloha č.6

 4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

  Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je Soupis prací a Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Při provádění stavby

je nutné dle stavebního zákona u staveb financovaných z veřejného rozpočtu zajistit

Stavební dozor

je souhrn veškerých činností vyplývajících z práv objednatele podle smlouvy, které zajišťuje a vykonává objednatel od zahájení stavby až po její kolaudaci a při jejím předání uživateli, včetně vyzkoušení a zkušebního provozu.

Součástí stavebního dozoru je zajištění Technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.


Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka je technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti.

Autorský dozor projektanta

vykonává zhotovitel projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo pro provádění stavby (PDPS) na základě smlouvy s objednatelem.

Účelem je dohled nad souladem zhotovení stavby s ověřenou PDPS a řešení případných pozměňovacích návrhů připravených jinou sobou. Provádění autorského dozoru projektanta vychází z § 152 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.


Do výkonu autorského dozoru se obvykle zahrnuje:

 • účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních

  za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
 • dozor při zpracování realizační dokumentace

  s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 • dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů

  k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 • dozor nad zabezpečením úrovně staveniště

  předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;
 • autorský dozor při realizaci stavby

  k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 • posuzování návrhů účastníků výstavby

  na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
 • navrhování a projednávání změn a odchylek

  od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 • operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn

  dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 • účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech)

  popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
 • dozor nad průběhem zkoušek

  (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;
 • dozor nad způsobem užívání či provozování stavby

  v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu.

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

platí ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 592/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. Na Stavbách, pro které je jmenován koordinátor BOZP, je nutné respektovat jeho informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích na Stavbě.