Studie

Proces

1. V první fázi procesu je samozřejmě nutné provést oslovení a Pokud nemáme přímé kontakty, je možno využít seznamu autorizovaných osob, který je dostupný na webu www.ckait.cz nebo využít různých internetových vyhledávačů.

Výběr vhodné autorizované osoby

Pro výběr vhodného projektanta je vhodné osobní jednání, při kterém probíhá diskuze nad konkrétním záměrem. Následně je možné stanovit, zda zvolená osoba bude pro zpracování studie vhodná, zda je dostatečně odborná, zda má potřebnou kvalifikaci a zda cenová úroveň zpracování je pro zadavatele akceptovatelná.

V některých případech může dojít k soutěži / výběrovému řízení na zpracovatele studie. V těchto případech je pak nutné, aby jediným kritériem nebyla nabídková cena, ale byla zvolena i jiná doplňková kritéria.

2. Po výběru vhodného projektanta následuje zadání studie. Tedy určení, co chceme zrealizovat –

Definování záměru

Definování záměru je velmi důležitou částí procesu zpracování vlastní studie.

Je důležité velmi podrobně sdělit projektantovi, co je obsahem našeho záměru, co by měl splňovat za podmínky, co je jeho cílem. Odborně zdatný a zkušený projektant musí být schopen se svými otázkami dozvědět vše potřebné.

3. Projekt poté zpracuje studii stavby, často v několika
  • Studie obsahuje nalezení nejvhodnější polohy na pozemku; vazby na okolí - inženýrské sítě, vjezd, soulad s územním plánem.
  • Konkrétní výkresy se pak týkají jednotlivých podlaží, pohledy, řezy objektem a případně 3D model či vizualizace.

Autorizovaní osoba

  • Jednotlivé varianty je vždy nutné konzultovat se zástupci zadavatele, tedy obce. Případně je představit na zasedání zastupitelstva obce a umožnit k tomu diskuzi i s veřejností.
  • Studie dává konkrétní představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci a řešení. Zároveň může i naznačit časové limity a ekonomické otázky budoucí výstavby. Dalším účelem je posloužit stavebníkovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru dotčenými orgány a organizacemi.