Výchozí stav (záměr)

Legislativa

Prvotní myšlenka, nápad, záměr není přímo vázán legislativou. Jedná se o , kterou obcím a městům přisuzuje zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Samosprávná činnost obce

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce (pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce apod.).

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Zákon č.128/2000 Sb.,
Hlava II Samostatná působnost obce

Je však žádoucí, aby projektový záměr vycházel z širší strategie či koncepčního dokumentu.

Pokud se obec rozhodne žádat o dotaci, je mnohdy soulad projektového záměru se strategickým dokumentem přímo vyžadován.

V některých specifických případech je navíc dotace podmíněna zahrnutím projektového záměru do speciálního koncepčního dokumentu (např. projekty vzdělávací infrastruktury financované z evropských zdrojů musí být explicitně uvedeny v tzv. místním akčním plánu vzdělávání).

Doporučující metodiku zpracování strategických rozvojových dokumentů stanoví např.

kterou vzala na vědomí Vláda ČR usnesením č. 318/2013.

Metodika přípravy veřejných strategií

Informace získáte na webu MMR.
Portál strategické práce v České republice.

Zpracování strategie rozvoje města či obce

Přestože pořízení strategického rozvojového dokumentu není pro obce povinné (není ze zákona výslovně vyžadováno), pokud se obec rozhodne takový dokument pořídit, je schvalování programu rozvoje obce vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce. Při realizaci projektu zákon č.128/2000 Sb.

Povinnost hospodařit účelně a hospodárně

Účelnost je takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů (vztah výstupů vzhledem ke stanoveným cílům).

Hospodárnost je takové použití veřejných prostředků, kdy stanovených cílů a úkolů dosahujeme s co nejnižším vynaložením zdrojů (vztah vstupů k dosažení stanovených cílů).

Zákon č.128/2000 Sb., §38

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ukládá povinnost stanovit kritéria pro

Povinnost hospodařit účelně a hospodárně

Účelnost je takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů (vztah výstupů vzhledem ke stanoveným cílům).

Hospodárnost je takové použití veřejných prostředků, kdy stanovených cílů a úkolů dosahujeme s co nejnižším vynaložením zdrojů (vztah vstupů k dosažení stanovených cílů).

Efektivnost je takové použití veřejných prostředků, jímž se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění (vztah mezi výstupy a vstupy).

Zákon č. 320/2001 Sb., §4

To je možné naplnit pouze za předpokladu, že projekt přispívá k naplnění určitého cíle stanoveného ve strategii.
Pokud se ve fázi nápadu jedná již o projektový záměr vztažený ke konkrétnímu území, je také nutné ověřit, zda lokalizace záměru odpovídá Tato problematika je upravena v zákoně č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Územní plánování

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury a vymezuje zastavitelné plochy.

Zákon č.183/2006 Sb., část 3, hlava 1