Zdroj

Legislativa

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, které se řídí jejich ročním rozpočtem a je upraveno zákonem 250/2000 Sb.

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.

Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Bez ohledu na zdroj finančních prostředků, obec musí zohlednit financování konkrétní akce ve svém

Rozpočet a střednědobý výhled

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

Výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj.

Ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb. vyplývá, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Dále platí, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Zákon o finanční kontrole (zákon 250/2000 Sb.) nad rámec účelnosti a hospodárnosti hovoří také o efektivnosti majetkových operací.

Za situace, kdy obec financuje projekt z vlastních zdrojů, postupuje dle svých interních předpisů a právních norem souvisejících s 

Financování obcí

Při realizaci projektů se mnohde jedná o víceletý proces. Proto je nutné plánovat výdaje do rozpočtu obce s dostatečným předstihem.

Součástí projektového cyklu není jen samotná realizační fáze, ale také fáze přípravná, která jí předchází, a fáze provozní, která následuje pro realizaci investice. Většinou všechny tři fáze projektového cyklu s sebou nesou určité náklady (na přípravu stavby, investiční výdaje spojené s realizací stavby, provozní výdaje po dokončení investice).

Všechny tyto výdaje musí být včas zahrnuty do rozpočtů příslušných let. Vzhledem k termínům sestavování ročního rozpočtu je nutné konkrétní výdaje daného roku plánovat minimálně s ročním předstihem.

V případě čerpání finančních prostředků z externích zdrojů je nutné se seznámit nejen s aktuální legislativou, ale také s  jednotlivých dotačních titulů.

Platná pravidla dotačních titulů

Každý ze zdrojů finančních prostředků má svá specifická pravidla, se kterými se žadatel, resp. potenciální příjemce musí seznámit, aby se vyhnul případným problémům při přípravě, realizaci i ukončování projektu.

V případě, že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.

Pokud se obec rozhodne jít cestou úvěru, platí, že poskytovatel úvěru musí být odsoutěžen v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.